పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/42

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

రాజ్యభారమును వహించి యీకాలువ తవ్వించితన పేరట సీ శాసనమును వా యించియుండును. గు డవరము తా మశాసనమును బట్టి す。ど గ్రోవుటి వేమారెడ్డి శా. శ. ౧ 3 రo తుది వజ్రకు జీవించి యుండుట స\పుము. స్పెష్ణా మొు ౧ర. శా. శ. ౧392 వ సంవత్సరమునకు సరియైన కీ. శ. ౧ళంర వ సంవత్సారమునఁ బెదకోమటి వేవ్లుభూపాలుఁడు సోమోప so in >-- جام خیه o •ਂ سيجes איאלא, אי جیو నాగమహాపుణ్యకాలమునందు, శాండల్య5 శిక్ష ని తసంభవు లగు ふず まら లక్ష్మణ దీక్షితుల వారికిని షడర నాలవల భ సోవు యూజులు ്റ ര ο ο സ്തു గాE ని పెదపూడి గావుమును న, గహరముగానొసంగిశా, ము శాసనము వాయించియిచ్చెను. ఆంధ్రులచరిత్రము. పండితుఁడు ను, గ విపండితె హోమకుఁడును, ధన్మాత్ముఁడును రాజనీతినిపుణుఁడును నగు నీ పెదకోమటి వేమభూపాలుఁడు నిష్క-ం టక ముగను ప్రజారంజకముగను రాజ్యము చేసి 5. శ. ౧ర 9ం వ సం వత్స మునఁ గీర్తి శేషుడయ్యెను. అనంతరమున సీతని తనయుఁడగు - •చ వేముఁడు రాజయ్యెను. ఈతనినిగూర్చి యాంధ్రులచారి తమున స్టు కలదు. -wr, _: రా చి వే వూ రె డి :_ يو ž ఇతఁ డే సంవత్సిరమున సింహశసన మెక్కెనో, ఏసంవత్సరమున మరణమునొందెనో, నిశ్చయముగాఁ జెప్పఁ జాలము. ఇతఁడునాల్గు సంవత్సరములు మాత మే పరిపాలనము చేసెనని కొండప్రీటిదండకవిలె యందు వాయఁబడినది. వు ఆకెయు నాగ్రంథమునుబట్టి ○xxすeö恋D 、○ పాలనము జనరంజక మైనదిగాఁ గన్పట్టదు. ఇతఁడు తనపూర్వుల మార్గమునుగాని తండ్రి మార్గమునుగాని యవలంబింపక తానొక కొత్త.