పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

32 ఆంధ కవితరంగిణి ౧_9. కుజునూఁతుల శాసనము:- "శా. శ ౧ 3_9= శాస్త్రవణ పమున చంద్రోపరాగసమయమున నా గ్రామమును దాశరథికి (దేవుడు కావచ్చును) దానమిచ్చెనని తెలుప గు, ఈగ్రామము గుb టూరు శ్రాలూకాలోనున్నది." శాసన కృతికర్త పెరు లేదనియు నప్ప き3き శ్రీనా పఁడు విద్యాధికార్యద్యోగమును బడసియుండకపోవచ్చు న)యు శ్రీ ప్రభాకర శాస్తులు గారు 本yマ窓)3SSOる5, ౧3. పల్లరి బోగు శాసనము.- 1 శీనాథ రచితము. శా. శ. ○ 33 2 మన్మధ సంవత్సరయిన జేష్టశు ౧ నాఁడు పెదకోమటి 3) వేముని కుమా గుఁ డెన రాచ వేముఁడు, తన తలియెన సూరాంు اسحقة (TY) سیسمساس త్రవ్వించిన (ఫిరంగిపుర శాసనము) సంతాన వారధి యను తటాకము నకు నీరు వచ్చుటకై జగనో బ్బగండ కాలున తవ్వించిన "క్క సీస ざ ざ بية"

మున ! వా యఁబడినది ఆ పద వింది: ウ های متعجم" 2. సీ. శాకాబ్దములు సహస్రంబును మున్నూ ట ముప్పది యేడు ను నొప్ప మిగుల వు హసీయ మైనమన్మధ వత్సరంబున మధువూ సమునఁ బూవూదినమున హేమాది దానచింతామణి యరి రాయ బసవశంకరుఁ డావ్రి ఫల్లునుండు సమచారి రాయ వేశ్యాభుజంగంకు వేవుయ రాజ వేమన త్మౌవగుండు తల్లిసూ రాంబ చే సముత్పన్నమగుచుఁ @05に*○ 3○ リ下3 བ་ལྕ༣ ཟླ వరుస గాeX నొలయు గిరి వాహినుల జగనొబ్బగండ కాలువ ఘటించె నా తార కంబుగాex. ఈశాసన కాలమునాఁటికిఁ గోమటి వేమయ జీవించియున్నాఁడు అప్పటి కాతఁడు పెద్దవాఁడగుట చేఁ గుమారుఁడు యువరాజుగానుండి