పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

శీ నా థుఁ డు 3i 2. రు డవరం బ్రౌ. ను గౌ సనవు" :_ శినాఫికృతము মৃত. 3. c్స 3 5'C వికాసం | వూరి గ కవగా-Cసమున సూర్యులకు ధనస్సునందుఁ な - مدعی - و ബ്-P - ********** -o- * * שיר బవేశించినప్పడు, పో తెయ్సభ నకు వ దివు నువుఁడును గుండయ o భట్టునకుఁ బౌతుఁడును, ఔది గాను 2 m కు c 2)ు ఫు ఫ్టువు. గంగాధక్యౌతి を○ C سسس " " لاح 空 .سنگ పే న కగ్రజన్ముడును బహ్నుగా రాది సిద్ధాంత హస్యైక వేదియ నిగు 2سس سنة સ્વ )? فة سة రావు చం డక్యౌతిషికునకుఁ Nు భూ యcదలి కుద°:వకవును గావు vo or-+ به سیم همساسسیتیاس دی ماه محسسه معمحم S:న్సు లా * プーマ-o -- .می f . . . . మ:ను న వెyుసCF జెనాయి రచిన ది ఇందలి おく5 Kネァーロ。 కలపాముల ٹیM: పరి గ ఫేూ తేయగు పెద్ది యజ్వSc ుకు 6 డే. ూ సం ద గృూ గ్స ఫ్రొ మశాస ము:–శీనా ఫికృతిము. శా. శ. ౧333 ఖరసం నిత్సా మాళిర శుక్ల తియోదశినాఁ2ు త్రిలింగ విష యువుందలి S C.: ; వాటాఖ

సీమ గొది నందమూరి ను గా వ్రుమును - 7٦- - --- _____ي٦-سسسسسســــــس

う。 కల౧ పాముల ప* శ్రీ గ పే-తయ ను పెద్ది యజ్వకు దాన మొసంగి వాయించి నది. ఈ శాసనము బాపట్ల తాలూకా గోడి తౌడిప-ు , గామ మున سميمها يت S「**き守ごcéo, ニー T"&っさでé3 す" やす"るマ pos:ーず 添、の3 3ం స్వధారి సంవత్సా ర్వాయుజ మూస:మొ3న సూర్వోపగాగ సందగ్బమున పెసు పాటి గ్రాము భ ద సోమరురాజకీ పొట్లపాడమి గ్రామము నగహారముగా సచ్చి వా 1ం్సుo-చి నది. گر {T} C} పొన్ను పల్లి శాసనిమిు:–శీనాథకృతి ఎయి:- જિ. રું તo 3 3 o సర్వధారిసం నత్స రాశ్వయుజ మూస:మున, పెదవిళ్ళయాగ్యని పపొ తుఁడు ను, భట్ట భాస్క-రుని పౌతుఁడును, విళ్ళమార్యుసి ప) తుడు ను కాశ్యపగోతుఁ మి, తర్క-విూరి మాంస వ్యాకుణ శాస్త్రములఁబండి తుడు నా గు సింగినార్యునకుఁ దిలింగ్రవిస్తయ మందలి వెలనాఁటిలోని 7 = Aksr* سسسسسسسسس------سسه దివిసీమను కృష్ణ వేనదీ తీరమందలి పొన్నుపల్లియనుగా మము నిచ్చి T-Soo go - rvr) వాయించినది. ౧౧. ములగూరముశాసనము:— ఇది రెండు సీసపద్యములు గిen కలది. దీనిని పైన నిచ్చియున్నాఁడను. سیاست