పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/306

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

వనా తN వుం ది ర ము نتي) (తృతీయముద్రణ) రచయితలు:- శ్రీ వేంకటపార్వతీశ్వకవులు ఈ వూ త ృ వు 0 ది ని మః భౌతిక పపంచమున పత్రి బెం చుచున్న భౌవనా ప్రపంచమందలి పవి త చి శ్లోకము S&రము ఇందలి ప్రభోదానందవ్వామి నా భావిక రూపము చే శా ఔ త్క-రించుచున్న సనాతన విజ్ఞానిమయ దివ్యమూ వృ_త్తము ‘అహింనాపర మోధర్మః ఆత్మవత్పర్వ రార్థమిదం శరీరం" ఆనుసి మొదలుగాగల దివ్యశృళు:ు-ఆ గ కామ రాజ్యము. అక్షరరూప విలసితమగు సిమాతృవుంది గమునంద పవూ ! నును.అరధసోదరులందరు గహించి మాతృ దేశము నా వందమంది రముగ జేసికొని ఆనందించెదరుగాక ! చక్క-నిఅచ్చు. జు కాగితము 366 పేజీలు నెల కు 2-5 వ , 조_. ఏ కాంత సేవ .83ילה לפי: వేంకట పార్వతీశ్వరకి వుల るどさ、等 రునిగూర్చి رقي భ_క్తిరస ప్రపూరితములగు సీతామృతి మును తియాంధ్రుడును సోలి యానందింప దగినది. పకృతి లీలాస్వరూపుడగు పరమేశ్వరు నా రాధించుటలో రవీందు)ని గీతా జలి వలె వ న్నెకెక్కినది. వ్పుడు మధురము కడు హృద్యమమునగు }ృతీ ృంగార శాక్యము నెల్లు భక్తి తన్మయులైచదువవలసీనదే ! | :