పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/305

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

agణ్యఃఖ سی یا به بسیاری" ইজ, معجم కావుచందపురం, శ్రకారు\ గోదావరి

  • श्चाg' :این

نسيجيو రా ఆను వాదం; _క్షవి రాజహంస కవి కులాలం కాగ్ర వేంకట పార్వతీశ్వరకవులు رثي ఈ నవల రవీందక పి చందు విరచిత వంగభాషా మాతృక కనువాదము. విశ్వభారతీమూర్తి యగు రవీందుని వాణి యిందు సహసముఖముల సరసమనోరంజనముగ శాంతమధురగానముచేసినది. దేశాభిమానుల దివ్యతత్వము లిందున్నవి. మొతాభిమానుల మంత) బీజము లిందున్నవి. సంస్క-గణాభిమానుల సాధుభావము లిందున్నవి. కవితాభిమూనుల కావ్యకళలిందున్న ఏ ఇది నవల యే కాదు. నవభావ కసువూకరము. నవరసకమలాకరము. నవరత్న రత్నాకరము. నవ నవానందసుధాకరము, నవజీవన పభాకి గము మనో భౌవములఁ గన్నులఁ గట్టుటకును హృదయాంతర్భావ ముల హృదయముల వు; దించుటకును వివిధ పకృతుల విచిత్రిముగఁ జిత్రించుటకును రవీంద్రుఁడుమిగుల నేర;|్పఱి. భౌవనాతీతములగు పక్షృతి. రహస్యములను బలుకులలో బయటఁ బెట్టుటయం దితఁడు గడుదిట్ల 50_చక్క-నిశ్లేజు ఆ చుృపతి పెల రు శ్రీ -ساعدعيخية 400 e-3פ:" es Č జ్యి S రు. 1-00 రచయితలు:-శ్రీ వేంకట పారతీశ్వరకవులు. చక్ - ని సాంఘిక నవల, ఇnదలి యితివృ త్తము కోమల హృద యయు, పవితభాషపపూరిత యునగు యూటవిక కన్యయొక్క— ఫేవ గాధ నవభౌవ - బంధురముxను హృదయరంజకముxను చిత్రింప బడినది i.