పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/307

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

పార్వతీశ్వరకవులచే నేటి వజ్రకును రచింప బడిన راج چ ح صلى الله عليه وسلم۔ " صلى الله عليه وسلم ఖC: గోఖ్రాన్గా జఖ్ ੋਂ * ': * వు: "వ్నియు శ్లా గములు గ పచురింపబడినవి. ایکغ۔ కవిద్వ యము నవక్ష వియుగకర్తలై ఆంధ లోకము నలంకరింప జేసిన మృదు మధుర వా" "గ్రీ తరంగము లన్నియు సించుపొందుప గుపఁబడినవి. భాషా t فيبية . శి నూsg" ప*త్తి నూవు వక్త, పతిపు స క్త గ్రాండాగారము నక్షుస్టీవు ప–శీ تاسسسسسد | Įk خانه= t్మ* :تنبی. * # ואר سمیہ $ పై*) కావ్య పటములన్నియు నమూల్చాలం కారములు. i. ? "بيجة كنيسطنية రచయితైు:- *} వేంకట పార్వితీశ్వరకవులు. ఇదలి కి : పశాణపసిద్ధమైన బృందా దేవిE ుక్క-పేవుగాధ.

  • Kor < « = x- = نباتي _ అమె శ్యామసుందరు గు ة يخرج هرة మాత్ముని వలచి, వలపించి, వరిం

చిన దివ్యచారి త మే ఈ మహాత్కా-వ్యము భక్తిశృంగారు సపపూ $ రితమై మధురాతి మధురమై నెల్లగ నానంద తన్మయుల జేయుసనుట 50–1 వెల ‘‘صبے .యతిశ యో_క్తి కాజాలదు خية చి త కథా సుధా లహరి 1–00 \ജ്ജ് Ressa, بگاه | * ר) - אי יהיה 5 వ సంక్షీర నవు 1–00 కచయితలు :- 8) వేంకట పార్వతీశ్వరకవులు. ఇందలి భ_క్తిపూరితములగు సీసపద్యమాలికలు గద్యరచనలం లోలి సరళములై మృదు మధురములై పత్ర నీయములై విలసిల్లుచున్నవి. SAASAASAASAA AAAS AAAAA AAAA SAAAAA SAAAAA AAAA S 4. سببیہہ ہیمپیپبہ جسح* مجا*"جمعب**** ఆంధ్ర ప్రచారి బ్ లిమిటెడ్ రామచంద్రపురం, తూర్పు గోదావరి

      • ses