పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/294

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

కె_నావుము వు దెలిసి"నవలసియు3:ును. అవి : <:-ు కిన్నగ*c: ములు క దాయని యవతరణికి వా•1య బే , •:C -ు వున్నా - :-ు. లేదా యని ముబా : లక్ష లబింప పోయి యు , ; వ Yు , ఎు. చ- కి : لمو كسس. این سیست- معلمهدفع ليبني * ك حیه گ N్న కూడా మమేది యోగా పెళై యథే గ". _ _ _ తా -్క ఆఈ * o: 岭 אלי .rانجام ع : * >-- א אל ילי ~ - : ילרי → 女 پانی" ఫ్నా പ് * : c ^ منب۔ عبی* \, * .فيه ༦༣ '#. ** متمي శ్రేవ్లాకే మార్చు ^ - హి ہ؟ -- جیہ ہہ:سے : این سریخ سپس "ன்ெ :حد - یتی حصه ای ۳ ماه جم - ع シに*ーご エトマ いxこーr で ・ ー : róー 、 ミ下。ご 。 NY : so به نام " يبيعيم، كسيحيين ஆே ---- حساسی این سه ב-ך . יEty – צ"ס ייר- a : יאי 55 ל- נרכה י. : -జ# به هم مم. جب, * مے ميمي. r |** جمعر *e) さ染さ'">。ーに23e)ck-exs さい。つム。“c よみふいた、とざさーとマド千, ు: 3. " な i- ... o. ४र%छ *ళాశాys 隐 هي عبد ఇ కిఁు పైగా ( విస త్రి ప్ ఒు చేసి య గాs :: : "чну- w Tட்டி sť* *. or. 노 - - *ייתה ר ஆடி : -డే సెన్నయ భట్టు చెక్క క్షి వినాయు గ్రాప్క గ QX గ్రాఫ్లు క్ప * _ که شسس سر ఫిబ్స్లో - 4 به چین محس •श्वर्ूञ्चक *్న కెకె_: 3 యవు రేశ యి నెత్తి వామ ప్తి " నా ది గా

    • స్ప్లా \ پیشینه

strit, & * هاسه" గొs ళ్నొ * జs్నకై విందు "బ న్న వసస్పుల నాణు లనంగ ఛాతీలో

  • ليتسببة

s క్ర; } cడు భోజ రాజ్యమున గా వ్వని న్మాణ కాణమును దెలు ు - వా " ని కి • 32 సి :్యుములో ' కావ్యం యుకె కె ఆ ; వ్వవ *+ : క్ష టే వేత్రా క్షి. వ మే కాం ! సమి తి మోపడే యుజే. క్క్ స్పి మm్మటా చాగ్వుని క్ష వున C దలి " పిముఎు వువ" మా గ మ గా ཚོད་ . $ فيفيه : *: مچہ § - 软 : x கே غيبة لا عمي さ5○ぜ) ずっなさ సీసపద్యములొ వికెృతిసి అ:- బలs : సింహస్వామి כ: డంక్షితి ఘో చేసే వు దేలీ పే యున్నాడు. 。సకలవిద్యలయం s< 23うヘoざ、cK Q3 dö • سة తె-ృష్ణమండ)ది నిత్యకీర్తికొఆకు నర్గాప్తికొఱకు నా వ్యవహార లక్షణo బెరిఁగెడుకొఱకు ననేకవిధము