పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/295

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

* 384 = 0 ధ క్ష వి త ర 0 గి డి き。 . ల గుఇ వుంగ భే ముల హగ్రి యించుకొఱకు ను ఢి - =ൺ ു് പ് 3 ~ Bకు చితినిత్య تصيهي ఖ్య సంసిద్ధి شیخ ミーマちに ァャeoで至で సమ్మితోపదేశంబునఁ ā) * ప్తి మోు పి-నిష్లో వూ చ ~ ~ు కొమ్బ్రోకు سـسست غني వయ్యొగానఁ で5なさere tるさのマ売ごう○-○○ 2. 2 శీర్పుకొలఁది గృతియొనర్పఁబూ o' యస్మదీయకృతికి నధిపతి గావింప - కొT_3ను ని తెలంచి. ూతనంు యుఁ బు రాతినకృతులు సంతత వ్యమై 23°みぐっさ窓) ごー నాది రాజ సమూ మిఁడగు భోజ భూపతి చత విూ క్షి వి తాపసంగమనియు నిందు: జెప్పెడిక ఫి లన్నియు నోలిబ శస్త్రధర్మోపదేశంబు లవి యు సఖిల జగన్నాథుఁడగు న హE*బిలసూభుఁ, డీప)ణ్వ కృతి న ధీశుఁ డనియుe బృధివి నెల్ల జనులు పియాభ_క్తియుక్తిఁ బా టింతురనియు నూఱడిల్లి యేను బరమ సౌఖ్యమైన భవదాభిముఖ్యంబు నెమ్మిఁ బడసి యధిక నిష్టతో డ. ఛందోదర్పణ చతుర్ధాశ్వాసమంగు: مال سسيح. జ్ఞానుఁడనంత ధీవుణిలసనعg * భోజ చరి, త్ర చెప్పి ల ష్మీనరసింహుఁగూర్చిన పసిస్థఁడు వేడుకతోనొనర్చె ఛం దొ*నుతి యోగిహృద్విమలతోయజవ. కనంతా మూ రికిన్ . శ్రీనిధి చకవ_ర్తి గురు శేఖర పుణ్యకటా శలబ్ద సు