పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/266

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

.* prيني* گیر ఏ ബ ജ്ജ من عصيهم. ബ--... مینماید جمعیت== eسپسيس ుదమహా- 2s ○_全ーンを 下志Soo交exc ○ E-E三- な三3rオトで丈さ込> エさんざ る。

  • »Rass . به 零 يم ســـی مبي వారు కావునా మనయన్న హ-ూళ్చు: మి, " దేవు:ును - కా

వ్పు వ b 2వ స్ప నాగా Sు శ్రీ 女.零 నాగా , Sు ట్రు : " యమి يب لام ليبيين؟ Xణ పత్రి డేవకవి రచించిన శిన కెమెరా Xసా - మును X కనో*cది : వారిని Nూ కూడ గొంక వాయవలసియున్నది. ఈ గంధమునకు, గ్పత్రిపత్తి ఈదూరి నూక నా రాధ్వుఁ డయిన కింది పద్వము వలన 《E) S ."است نج تت سا س را נש డెలీ యుచున్నది s 攣 శ్రీగురు చెన్న సదాశిని ಹj-s o> ులా చం కెమెూ వుత్ర ! ੋ సాకాష్ఠ 言y-orヤ*ざ! చూ5 వూక నా కా వ - ! 臀 ఈ పద్వ :xיכ త్రక భాx ము లోనిది. పగా- భాగములో నిషద్వము > الحسد S ご లవుడ దివి వీరభద రావుపంతులు గారు కృత్తిపతియింటి పేరు ఇందులూరి వారని నిశ్చయించి సుభాషి.పత్రికలో సీక్రింది వాక్యములను వాసియు న్నారు. కాకతీయాంధ రాజ యుగ చకెతమునందుఁ గూడ ఇందులూరి వారనియే వాసియుండిరి. “కృతిక _ యొక్కయు కృతిభర్త యొక్క యు నింటి పే రిందులూరి వారై యుండఁగ నెట్లేయు భయకుటుంబములకు సంబంధములు గలసి ననని" చదువరులకు సంశయము గలుగవచ్చును. వీరికింటిపే రొక్క టియైనను గోత భేదముకలదు. కృతిక _ది కొండి