పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/265

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

_ يعني జ: జన- 5య దేవ కా ము^ చే ముహవు దీయులు వcగలు TS- گنبع கு ^r గ్రి مست. వూ:E:ు వూ ఝ ఝౌ* క్షీ షోaుర చరితకారులు ịnn# شسس اجتطيعوضعضP a... ”... ു്~ ית: ." నామ -ున్నాు. ఈ విషియు విూమె పదము: "చి మొదటి రెం: ബ=ജ്ജ العصر - Q. سيد م. الي "حنا گوعاتG * _. ऋ*नह =ూ కవులు ఇు 3 విక కసాడు : న్న డి. ఈయన్న వు c క్రి' పూర్వజన్మమున

  • ,” f :

_ متب شایسته ميغبعد

  • عضية بیمه 曼、 笼 பி- த_ _t بین معام يختصة నా-3 క్ష కి జ5 Toy త్తవలసి ు *్ప ద్. - :్ప గొలఁది దినములలో

ൺ: so 骇 క్కా يتنكعب. کي - سمي سحية ਾਂਦੇ । ‘’ మును 。発 వుల్స్గా * S:3న : బుకు こふき జన్మి3 చెవను. - .ص بأ —- ۶ قشمس است księ: i్మ * 7. 1_ .مس - to- 鄭 ఆచన ముత్త' సాకుము కి కలుగును. నీకు ౧ు మెూ ఓ ము కలు గుసు." é) నా ప్రాఁడే యిూతcడిని స్శ్నయించి రూపుణ్యనాధ్వి に、xy-sár Ré六やで బముతోఁ బెంచెనఁబ.! ఈయైతిహ్యము వే యీసీసప ప వ

ము ○ ద ● لكة థ షాడ మునc ^ వివర్ణించియున్నాడు. ఈయన్న యూవూళ్వుఁజు సాలకు క్షిసోమనా పని శివు אי" 언 مماس۔ సోమనాథుని కోర్కెపై శోకిపఱ్ఱును అగహారముగాఁ బ్రతాపరు ద <交至さDc文5xa ● يتaa* اليسيه جصية మహారాజుచే శివభక్తుల కీయన్నియో మాత్యుఁడె యిప్పీంచెననియు, ميسيسيبي அ ക് పిడుప_ర్తి సోమనాథకవి తన బసవపురాణక్ళి త్యాదియందు లీఖంచియు న్నాడు. రె0డి పతాపరుద మహరాజునొద్ద నీయన్నయామాత్యుఁ డును సీతని పెదతండిమనుమఁ డైన రుద దేవుఁడునుగూడదండనాయ కులయి యుండినట్లు శివ యోగనారములోని యీ క్రింది పద్యము వలనc దెలియవచ్చుచున్నది. చ. ఆకుపిత రు ద°వూం)కకు నాత్మజ నాఁyూX5°0కు ముమ్మడ య్యకు ముహ దేవ రాజునకు నాత్మజుఁ డైన పతాపరుదుఁ ూ