పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/258

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

s" е о x г. въ: 59 е 2.47 .இ श्ल, ح ع ة چیچنے - * A. శౌ. వికె కెస్లీ భ కి వE బ్రx వు= - - - - --F:3 (N تعليم سد G: >. * *3 ఖ్యా శ్వాసంబులఁ గర్స్మయ స్తాము: డ షో యజ్ఞ でマ〜*○2x 3 مينيت. P : فليمنيه ర్చైశ్వర్వపద తన గ్చుజపయజ్ఞాచారము గూడఁగా لممت2 ** اس سان جي لا يسته به فه .4 "בע בשיר "ليبي گليسيه విశ్వెస్తత్వ 3o బబంధ వువు రెన్ విద్పురి గా వ్వామై سست و የጂ له @ قتا ھ . క్ర యు తగ్గ సౌX cబున سیاسسه నాయత్లీ రచియింతు నాలుగాశ్వాసములం థౌయుక్తే వ జాన వు కి ధ్యానిజ్ఞా హాయజ్ఞక్వయము యచిుజనానందము గన్. శివ యోగాగ బుందు నెంతయు నవిరళమై వెలయు టన్ ద ద ను కూలముగాఁ బవిమలమతి నాత్మస్థిత శివలింగ ముఁ గొలుతు మొదలుఁ జిన్మయలీలన్. ఈ గ్రంథమును గవి, తనను వేుసమఱదియు, గురువు నగు, ఈడూరి నూక నారాధ్యునకుఁ గృతి యొసంగెను. ఆతఁడు తనను)విచి చెప్పినట్లు కవి వాసికొనిన పూర్వ భాగమండలి యీకిందిపద్యముల వలనఁ గవిసో తాదికము దెలియుచున్నది. సీ. తన మేనమఱఁదియుఁ ద నశిష్యుఁడును ്റ് మాన్యండు నైన కౌండిన్య గోతు) సురుచి రాపస్తంబసూతుని నిందులూ రన్నయ దేవునియన్పవునవు