పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/259

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

248 ఆ c ధ కవి త రం గి శి గన్నయ గు దూకాంతుచి గణపత్రి దేవుని దూదిమూ రికిని సద్దు ○ نگا--س

    • w Qk కాస్పద య గుక్క మూంబకుఁ పుతుపఁ

దిక మొప్ప గణపత్రి డేవ విభుని హిత గణపల్లు రాయ చౌహత్త మల్లు వున వాకారు ఫేరు సన్యాంగ నా స పఫోదరుని నవ్ను కానించి యుచితివృ త్తి న స్మదీయపణామంబు eyマある5○5). కుకవినియోగి బాహ్మణుడు: ఆపస్తంబసూతుడు; కౌండిన్య సోతుఁకు, ఇతివితండ్రి ఆదిమూర్తి (ఇతనిని ఆదిమూలనామాన్యు డ వియందుకు, ఈయశ నిరాక్రింది గద్య వలనఁ దెలియనగురు .) తల్లి లక్కమాంబ. తాత గణపతి;ఆతని తండి రుద్ర దేవుడు.ఆతనితం డిగన్నయ. ఈ గన్నయను, మునువు గన్నయ యని పిలచెదరు. ఈ మనువుగన్నయ, ఇందులూరి అన్నయ దేవుని కగజుడు. ఇంతవజకుఁబైపద్యమునుబట్టి క్ష :్చనంగ్హాగావళి తెలిసిన గద్య. ఇది శీ గురు చెన్న సదాశివ యోగీందపదారవిందమధుక రాయ మాన నిరంతర శివభ_క్తిసమాధాన కొలనియూదిమూలనా మాత్య హత అన్యస్తుతి పరాజ్ముఖ శివస్తుతిసుముఖ సుక విజసమితి) సరసక విశ్వక చితభావx ణ పత్రి దేవ పగిణితం బె న سسادگ گر శివ యోగా Kసారoు. ‘సుభాషిపతిక లో చిలుకూరి వీరభదరావుగారీ కింది వంశ వృతము నిచ్చియున్నాగు. వు హ-శీ వి విష ఫ్ల ను | బ o