పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/257

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5.

ஆ o,

  • .

ざ 2^ వక్ష s ○ 然 - _ 畸 * Wszły *or -چی ジー ് *år xు వి : 5్ను - ' :ు ుచు; దీ سی * این * حی పడమును ుశ్రీ :5r g

  • — :

ఇ £ * يجتقع فيها mor جعجم کیے -< تي-سيح نة كسعة ب تامین マー、「* こンさ之S R^; 空* °C至secー。なし ボ委) 逸"下に一。 చున్నది. عة جع

な〜マ 。 x”ーリ

గు > * هسچ č چمصسه బ్ర్కొ گیمه *^ ల~ توسعه *.*. & "o. ఉ “མོ་༽ * 37 S"こ ○ f 23 S కి రాలే స్రా C 53

    • 、 渔 * گ سه جهت حم به گامی - سب سیس- یا پیسی- تم- ه. ق. - مس - ఇూ:గు యోగనార మును గంప మును రచియించెను. ఇ

rస్కౌ جمعی۔ ينضي * ు--* : ను లకు కెను భాగము :ు కలవి. పూ-ర బాగ మెమిది فيهي= اكسسسسس حياتية بينما - میي " sళ مٹی-=خ===ے بیسی * فجصبحقصيمي " عة -S- భావము లు , ā కా గా N మునా బ్రా శ్లా గ్రిసను 3ు కౌ ప్తో * వౌ X ను •గు N دگـہ -۔ \ ○ المبسسس șř * :్మ s ལཱ་ཧཱ་ལསྐ༨, ーデ ... 3 به سمي باسم " ماه جای گد r్క 之ジに×を入ざに** を さ くゴー・愛三さoo すさで 疑、さす"さり交Sでや 。 “ざ送 )子なづ。 శాy్యూ *ssassassass. .مكeج. يصنعه -عيح メ "محمده باسم يجب cపన 3 కు వ వూ కు 7ూ ని و يع الة ميسيسي ۳ - پسر به نسبت به ی גשי"אי: 그 بر این S I TXXX ST”T S I- (- D 5. T. నా !ు ساکن این تیم در این ژی Xre34 סס ー છે. さ జ~ 交) ని బ్రూ చి, -Ꮌ 8X} కూe 8 < 卒 交。 & واپس جیسی۔

  • ఫ్స్

క Ο క్ష వ్రి నా వ్రే వ్ర పువు 1937 సంవత్సరము లో సు గ్రాఫియా జుష క్రై 'క్ష s~ Sక్ష کاملا مس - ترس ات أكسيد 云“ .میسه కట్రించి యు ہف= אי "לה פייב *. ు ఏు *ు బక اسے న్నారు. 8 యో" ప మ్ను) ను చె వ 3 ఇూ 3 -ః =ూ N్స 2 Ş سست سساس 2: بسته تلبيسيس. ఉ డ భాగము దితపతిలోఁ బునరుద్ధరించి యున్నారు. ఈ క్ష విని గూరి \ σ53ος గృతి భ_ర్తను గూర్చియు, గొన్నియంశములను చిలుకూరి షి 3 భ ద రావుపంతులు గారు ఆంధ్రుల చకె త్రమున వాసి యున్నారు. ఉత్తర భాగమందలి :ש-ססכ కిందిపడ్యములవలని పూర్వ బాగ పోు వి మిదియాళ్వాసములుసు ఉత్తర భాగము నాలుగా శ్వాసములును Xき)A యున్నట్లు, కవి గణపతి దేవుఁ డయినట్లును గంథమందలి విషయ మును దెలి యుచున్నది. ఆ. శైవ యోగ శాస్త్రసార సముచ్చయ పకరణములయర్థభావ మెల్ల