పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/254

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

പ്പ് 瞬种 شمالي. بیست حصرا یی ` ക്ഷേ, گاهی به * 畿 పతులును పంప్పూ మలై ఇవి య న్నవ ల వా" ప్ లో లకు ఇదీపికలో బొఫె C- క్షా _ يعsamag" .2 露 است ు దాహ cపబడిన పువులు శ్రేవు ! ఆ cదుచే ల ; పికి లో な تقسی * ممضير جنسی = عجيبه 六"s ご3cこさ姿さyー・ご ox> s金ラー、さ委ー ミ ポ ごシつみ; :ざと3c楽ポー3-* ごー・○

  • ண்ே_ కు ములోని వో*మె యుa - ఇవి-గా さぬ* 。、さ 。ママ ご、エマさrs〜ージ> で、マーヘ *、ト

~ * * なューに 3 مة م س. もちな 、よoce°にエジ > 桑女。マコ。“ぎ なつ な さ so S°e)に",雲で** こ* な、受* エミや* 。 - اسم سنة ూ سیبی۔ نتی۔s ジ エ قسجد يت شة • * * ~ * assy S 35エー ご宮 ముపే కైక లొ వాసినది : 2ェrトもたち ふoc マ下やさホ* 玄こ文、すごー ごマシつ يسجلا >--- * مخه چسه همـه Fja* * אי: تعميم سه చిన గC ముక విగజాంకు మువు ప5 - జై గిం చుపి యు. _: వక వి سمسم شة يجمعه లో(పభ వసంవత్సెర, ఆశ్వయుజమాసము 3క వప్పుల) వాసియుండీ కి. కావున నా పతిబంధకము త్ర"లఁగి, హోయి నది క్రఛ c్ను గౌ వసుతుఁడని مجيr لميمۀ : _ علماے యే నిశ్చయింతిము. ఇతని తిండి; కాలము ౧ 3 కాం-౧క 32 అనివాసి యుంటివి ఇతిని కాలము ౧ర౧ం-౧క=ం అని నిగ్చెయింపవచ్చును. ఇతివినివాసమును నిశ్చయింపనాఛారములుగాననా లేదు. ని జాముగాష్ట్ర నివాసియని నాయభిపాయము శికామకృష్ణకవిగా వాఁతలుపు స్పర ار ○も E أمر విరుద్ధముగానున్ని వి. さ"○さeDoCごs DCふ3. రంగరాట్ఛంది.ము మొదలగు లక్ష :ణ గంభములలో నుదాహృతిములైన కవి రాజగజ~ంకుశములోని పద్యములు N"న్నిటి నివ్లు వుదాహరించెదను. s . సేవించిన న పత్రిగా దీవించును హుంకరించి తిరిగిన భిక్ష o గ్చాం వు లక్షణజ్ఞఁడు భౌమింప సమస్థఁడెన్నఁ బని లే దితి గుల్ . {T} క్ర జగతి జలానిలాసీల గగన సుధాకర సహస్రకరపరమాత్ముల్ తగు పతులు వుయర సభజ నగణముల కవియుఁ బమెథసాఫునిమూర్తుల్. 一°