పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/253

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

242 ご ○ さ" ぎ 玄) 5 5 ○ X -季 మొముని వియింపక పోయి ఈ బైకవుస్ గs ధములనుబట్టి యీతని 3. * * - لا تع(

عوهي - --- گاهی نیست = క్షణా కౌశ ఎు:డువునై యున్న_ుస ప్త ముగుచున్నది పెన జెపి నది ప ధ గ్రా

S یخه: –e.} Q - ^^ سیاست or கடி - s- نسه - میه است" న: - యు గౌతమ "ప్రా జుఁడే స్థ "మురాం గా వర పనా ద క్ష విశ్రాక్ష 2> .ثة ــ .. ۂ البر اسس صدمي છે . t t - - یعی యు కు ఆడే. గౌ న కాలము క్రీ. శ. ౧ 3ూం-౧g లో O పా తమని --新 شمے హరించియుం:ుట చేతను, మల్లా రెడ్డి షట్చకవ చరితమున “మంద బుద్ధి దియని ముందే చెక్కి-లింగొట్టి కవి X జాంకుశ మిందకరికిఁ జూపు: وقع s 意 పి. ంచుచుఁ గవిగజాంకుశము ను దడ పుయుండుట చేతను సేతఁడు వారికం ఒ2ూర్వుడనిస్పష్టమగుచున్నది. అందుచే భైరవకవ్విపద కావ్య క_ర్తయగు గౌ5 న సుతుఁడని తలంచుటకుఁ సోమా కలుగఁ జేయదు. కాలము, కులము, గోతము, భమరాం బావరపసా చము, నివియన్నియు సరిపోవుటచే, సీ భైరవక విహరిశ్చంద్ర చరి త్రద్విపద కావ్యకర్తయగు గౌరన సుతుఁడని నిశ్చేయింపవచ్చును కాని యిందుల కొక్క-పతిబంధకము గన్పట్టుచున్నది. గౌరనమంతి రచించిన లక ణ దీపికయను ఛందోగ ంథములోఁగ విగజాంకుశము నిండలి యాంధ పద్య ములు నాల్గుదాహరింపఁబడి యున్న వదియుఁ దండి కుమారుని గంథ ములోనుండి పద్యముల నుదాహరించుట యసంభవమనియు మానవల్లి రామకృష్ణకవిగారుపీఠికలో వాసియున్నారు. వారియొద్దవివిధ దేశముల యందలినాల్డ్చువాఁత ప్రతులున్న వఁట! నాల్లును సమగము లై మంచిస్థితి లోనున్నవట. నాల్లిటిలోనుగూడఁగవిగజాంకుశములోనివనినాల్గుపద్య ములు నుదాహరింపఁ బడియున్న వఁట! వారియొద్ద గవిగజాంకుశముల