పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/250

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

* * , * ءم گهیه ها . *g 岔 * & هم : بي w すでzasocボsc、SCジ。 ○xxマ Xに*:Socsc1 でで、マ。

  • عجته بتخفيا

భౌ. వాూస పో క్ర వుప-జీ: కాణములు ముమ్వాజ్రాటియందం 2:X () انجينينية گسسی- ایسته దాసుం డై న వూ మనోహ సముహ త్త్వవ్య కిమూలంబు మ్రొ .5 רייכל భౌసి బ్రు 3 : : నాలు Xండును బహూపాఖ్యానవిఖ్యాతి మై యr: సౌపురాణ మొప్ప బహు వేదాంతార్థగంభీరమై వ. &c.5ుc బుకాణ నారంబై శవణము 3గ ళంబగుశీరంగమహాత్తంబు \ మదఁకి తింబుగా నాంధ్ర భాషా కౌశలంబు పచరించి రచియింప వు చాగయకుమారు 5 డై న గ్రాఫు వావూ 2 سیاست 聳 ది. ఈ త్ కు మధ్వుఁడై dముగా డు ను . ఈ లేని వcశమును గవి పెక్కి పద్వములలో వంచియున్నాడు. ఆం దీకింది ములయందు: నక్క దక్కిన వానిలో చా , తమున కుపయోగపడు నంశము లు లేవు. ఈ కింది రెడు పద్యములును గృతిపతి కి గసోదరుఁ డె న విలవుం, తిని వర్తించినవి . కవి కాలని యమున $ఁ దోడుపడునని ગ *_ £o so حبسته తలంచి యిట వాయుచున్నాఁడను. ఎు. పటుధాటీముఖజృంభమూణకలహ పౌణార్ఘ సంఘాతవి సెుృటరింఖాపటకోటిమట్టన పరిజ్ణ్ణక మోద్యద్విం కటభూళీపటలపశోషిత మహాకర్ణాట సేనాపము దృటపాథోనిధి విక్టలేందుఁ బురణింపిన్ మంత్రుతేశీ ధరన్ !