పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/251

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

దేడాది బ్యావినోద విశ్వజనా r; వీk మోదాతిశయ సము శ్ర్చానే యగుచు, స్క్లో ఖో ஒ గ్రీ R. జంభఃశ్మదకుఖికుంభిననాధిః శంు భూళ్ళకు క్షఃస చ N ను గుచుఁ $ ് ലഠ . ` --l. ఈపద్యములలో సివిలుఁడు “ప శోషిత మహాకవ్లాల సేనాస గృబపాథోని ” యుని యు. “ఇమ్మడి సైపఖానాధికాజ్యభాకు స్య" డని యువర్ణింపబడినాఁడు. బ.శి, వీరేశలి గఎయిపంతులుగారు ఇమ్మడి యువ ఁ గా సంx ము వంశములోని రెండవ దేవ రాయలని యర్థము చెప్పి దానిసిబట్టి కవి కాలనిర్ణయ మొనర్చినారు. కాని యది పొరపాటని తోఁచుచున్నది. ఆ “యి న్ముడి" శబ్దము సైపఖానునకు వర్తించును. ఆవఁగా రెండవసైపఖానుఁ డనియర్థము. ఈ రెండవ సైపఖా నునిక డ మతిగానుండి విలుఁడు కర్ణాట సేనాసముదము నింకింపఁ చేసిన వాఁ డని యూహింపఁదగిరయున్నది. “ఇమ్మడి" శబ్దమును వేఱుగా విడదీసి రెండవ పౌఢ దేవరాయలని యర్థమును జెప్పినచో సైపఖానుశబ్దమర్థ ములేనిదై పోవును, కావున నాశబ్దమునకు రెండవసైపఖానుఁ డను నర్థమును గహించుటయే మంచిది. కాని యీసైపఖానుఁ డెవ్వడో తెలియదు. ఇతఁడుకర్ణాట రాజులతో యుద్ధ మొనర్చిన యొక మహమ్మ සීරඥා సామంతుఁడై యుండును. ఆతనికడ నీవి లుఁడుమంతిగానుండి