పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/249

వికీసోర్స్ నుండి
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

సన్నుత వుణిలక్. ణములు చెన్ను X: సోడీకరించి చెప్పెదఁ దెలియన్. వు. దిSToడ నైజాము రాష్ట్రములోనిది. రత్నశాస్త్ర మండలికవిత్వశైలి తెలియుటకై రెండు పద్యముల నుబా వూ5 o చెదను. ఉ. సీరదముల్ దిగంతములు సెం డి పటుస్ఫుట గతంబులే పార మహోగవృష్టిగురియన్ బభవించు ని తాంతకాంతితో నారయ కుక్క-టాండసము మై పడు ముత్వము లంతరిక సం ూరులు పట్టుకొందు వసుధిన్ బడకుండగ నేర్పు పెంపునన్. 古. エマー &3試oー・にöc 安3&3 安5発だO2'oX సమ్మెట థే యు బిన్నకైు 婴》 --- اساسنامه పోక జలంబులో మునిగిపోవక యొప్పడు లోహపత్తికన్ به همراه - re" ', "A ·m р— ***يپسم జేకొని వాయ రేఖ విలసిల్లనివజము శుద్ధ మిద్ధ కా బాక టరీతి బాల్ప న ట భుఁ జొసంగు శుభంబు ప్పడు కౌ. ఇతఁు రచించిన శీరంగమూహశీత|్య మైదా శ్వాసములుకలది. به - - "يسه .To so به بیرچ یاحت مسجم ఇందు సుపసిద్ధ వైష్ణవ పుణ్యక్షేత మగు శీరంగము యొక్క వూహా كتبه است. *** - ,r શિયા الم. త్మ్యిము వర్ణితమయినది. ఈశీరంగనూహాత ముగరుడపురాణమున మాజధ్యాయములలోను 2)3rbండపురాణమునఁ బొg్పుదధ్యాయ ములలోను జెప్పబడియుండెను. కట్టా వరదరాజకవియును, ఈ భై రవ కవియును గరుడపురాణము ననుసరించి పద్యకావ్యములను వ్రాసియుం డిరి. బ్రహాండపురాణము నాధారముగాఁ చేసికొని ముకుంద యోగి