పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/248

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

釜 *a. سمیہ *> é* * 3、ま。 rgکه を sで5** &re恐 ささきたぎ 2ござーocさな* బకి వాకములు దశ, పాణములు :ు వృత్తులు さ3に基い「部ぎの?い2 *crs Sccexにそ قسيس. اسمراسم : ", పిసమయము" : జము శౌ-మలును వ క్త వaబులు గణ వ ఫలaబులుఁ

  • 3 go

గత్కు-లుబులు నధిదైవతిములు K* :ూ :ు ల ను శ తు "చి తొ యొూ గవులు ద i =x

  • م. న-క్ష వేధ యు భూప్తో షోగా , వుల
ూప వుx చే \న్గా వి:ు - :వకు

تعد منها: امت عبس సత్క-సెం దుని కృతి బుధసభ ల నెలయు ఈకి వి చించి త్నె షకీయ మిYంథము జాం పద్యముల గల యొక చిన్నకావ్యను. ఇ::గు నవ త్నముల లకు ఇవులు, వాసివుంచి చెడ్డలు వాపపకీహెవిధానము మొద• గుపిషయములు వతములై వి. i این ఈ కావ్యము ముది N"Qడ వీకేశ్వును గృతి యిచ్చినట్లును, ముది 3 .לאי R°c笼 కేదారయ్యపుతు డైన వీరభదుని కోర్కె-పయివి దాను పూర్వ మగ స్త్యమహర్షి చెప్పినదానిని గోడీకరించి చెప్పినట్లును గవి యీ కింది మూఁడు పద్యములలో జెప్పియున్నాఁడు. క. శీ) వెలయఁగఁ బద్యములను బావననవరత్న కుసుమపంక్తుల పూజల్ 7ళావించెద ముదిగొండల శీ వీరేశునకు భ_క్తచింతామణికిన్