పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

བཞེ། ざ 13 چ نام کاخ تا ۵ع تم تع s క్షూ లక్షనామము శ్రినా పని కాలమున తేదు. - - • కర్ణాటక సామ్రాజ్యము లోని కడకు వమైన దేశమునఁ బుట్టి యచ్చటిభాషనే మాటలాడు pF్క ജ്ജബ (కె) .3 * .3 به بیر వాడుట చేత నే శైవ్గా పఁడు క-గ్రాట్రుక రాజ్యలమ్మీని తెల్లి యనిసం ~ C3 2. బోథాcచికా5. త క్ల్కౌ-S సోముననే అతనిక వితము కరాట భాషయైనది. * \ ᏘᏯ { سیسل؟ కక్షాలక ఒక పద్మవన హెళి యని చెప్పకొన్నది యుఁ ద న్మూలము Spè جیت న నే ... ?? - ని నాసియు-్నూగు. ఈ వాక్యములనుబట్టిఉ త్తరాంధమందలి بيده" כי سد؟ భావయాం ధమస్ యు, సిపీ భాం ధ వుందలి భాష కర్ణాటక మనియు శ్రీనాథుని కాలమున వాడుచుండి రని యస్థమగుచున్నది కాసియట్టి ఛేదము కావ్యముల గోఁ గన్పుట లేగు లిపి యందు ను లేదు. తిక్కన § 2} 8.○ సోమయాజియు బాక్వాటివాడే. నెల్ల- నివాసియే, ఆతినికవిత్వ మును గూడఁ గర్ణాట బాష యన వలసిన చ్చవు. శీనాథు:ు కవిత్వము క్ష వ్రాలకనామూ జ్ళ ములోనికడకు వయొన దేశమందలి భాష యై నచో 8y ノ 2 C---سساس س గాక నాఁటి క_ర మొననుండు దేశమందలి భాష యేది? జగ్దాషలో వెలువడిన 1 గంథము లేవి యను పశ్న రాక వూ నదు. ఈ ! పశ్న مہ‘‘ * چకు తరము గాన్పించుట లేదు. శి) వేంకటరాయ శాస్త్రలు గాగ్ర ) నర్ర్చీు, గాగ్ని ھیہ-سی- نکس بے సంస్కృతాంధ పదమిళితమై కర్ణాటక నాంపదాయములను గలిగి యుండు •ు వలన శీనాథుఁడు కర్ణాట బాష య) నెననిన నందుc N`ంత యస్థమున్నది. కర్ణాటసాంపదాయము ఏవి యోe కొన్ని పదములలోనో పద్యములలో నోయుడినంతమాత మున さら కర్ణాట భాష ででき>あ3. ఇట్టినాంపదాయములు తిక్కన, సోమున, నన్నా చోడా ది పాచీనకవుల గంథములలోఁ జాలఁగానున్నవి. అయిన నా వారెవ్వరును ద ను కవిత్వము కర్ణాల భాష యని చెప్పియుండ లేదు సంస్కృతాంధి పద మిళితిమైన భౌపును విు శవు భాషయని. యనక శీనాధ్ధపడు కర్ణాటభాష యును కేుల యనునది యే పధాని మైన క్షున పశ్నే. సంస్కృత శబ్దములును దేశీయములైన కన్నడ శబ్దములును Kలిసిన భామను గర్నాటక ముని కన్నడిగులు వాడియున్నారు.