పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/206

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5–50s. శీ ! నా పe < 197 §. భౌస్క రుఁడు మున్నె దేవుని వాలిక్ల = లియుగంబున నికనుండఁ గని వును-Nు చి విజకవి వరు గుండి యుల్ ది Nుర = <X so Τέ5 మునఁ బఛువు లెన్ని బాధిలు పెడువా లో పెలియు మిన్నది. శికా ు పి యవనాన కాలను) š. 5. ౧5 52 వాంము. ఆప్పటికే 'క్లై నదీతీర మొన నున్న బాఫ్టపల్లె యే రాజునా నమునందున్నిది? #F s నg తక్రిటి నా విచి అట్టి బాధలను పెట్టిన యౌ పభువెవ్వఁడు ఫ్రెబ్రెs*న వలయుననుకో ర్కె పాఠకులకుఁ A లుగక పో శ్రేవు, దారెడ్డి

మొు దలగు నారినిzoు చి 2بین ہی چر* పాగా ) తో ముసా ప్తి కు "చి గ్రా - సి యు , بهره ਾਂ శినాథుని గౌధలను పెట్టిన వారచి యు నాం ధుల చ ; ఖెమునం ఃు దున్నది. ఆ కాలమున సె, పాంతమును బణాలించిన యొు : రాజులలో

  • 「エ ஆத்த்

మొదటి వాcడు, కపిలేం ద గజపతి. అతఁడీ దేశము నా కమించిన కాలము కి. శ. ౧కం ! పాంతము, ఆప్పటికి శీనాథు:ు లేఁడు. బహుమప్ مدحجابی نیسا రాజుల నాహాయ్యమునుగొని యన్న దేవ చోడుడు రెడ్డీ రాజులను జయించిన పిము 2ు నాతర డెంతో యో కాలము కాజ్యము సేయ లేదు. や53部)きに బిమ్మట ぎ勢ずo దగజపతి వచ్చి జయిO చువతికును, గృష్ణానాదీ తీర భూమి, బ పెూవుసి రాజుల పాలనమునందుండినట్లు కి నమ్దుచున్నది. لاع بحه ఆ కాలమున శీనాథన కీయవస్థపట్టి యుండునని తంపవచ్చును. ※るずo さX233& s తుకంటకుడైనను, బౌహ్మణుల ぎ云でマ X3-Sう ముల సంగి వ వా"cడు. శీనాథునివంటి పడితిన వి కిట్టి బాధలు కలుగఁ జేయఁడని తలంపఁదగును. అయినను నా కాలమున బొడ్డపల్లె యున్న దేశ మెవ్వరిపాలమున నుండెనను విషయమున సింకను బరి శోధనము జరుగవలసియున్నది. నిదా వ8, కృష్ణా, నెల్లూరు మండలములలో బొడ్డపలైయను గామము లేదు. గుcటూరు మండలమున ఒ3 గోలు తాలూకాలో