పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/207

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

} }} * > た“ さ 。 まう こ ○ A 。

  • . جب- జ్ఞా * ففيبي を乳="女 さ、さ本r・玄3 3ー ☆っ予 ○玄にママに K、さごや守き 3* さe)3e)さざ○éいsys

2 ®) 5-3 = ' * : 3వ • జె చ నల• వ కె క్షము సేయ లేక పోఁగా నక్గా جميذr * امجیب -కా - గా : -ు శా: యు క్రికి కాని E > <శయం జే S - تعتيم يه x: 繼F :- ബജ «σφπ-απ., ༼ མེ་ اكتمد ご - నూ : డకాగో నూనా డిపోయెననియు వెళ్లి న హృదయునకై =سسسسسة جمهو

  1. ff s : * کي هيم మ గ మ్ను "ు " మ్ము న కే ది పద్య యిల కావడక్టిదశలో కచ్చి

جهائيين نیست. يمبيديهم. s" *ఙ * " - سه. * pు " చె: ఫ్ యు . దేశ యు షాచ్చును న్న

  • پخیا۔
-, ఎభా? _ ఛీ ఛ్నీ る。 さ委 ママ2せ さ○きこっc マ下に熱○○守之こXでSで

ు - నైదు డ గా గడ దండ ~~... متمہ : o ఆ 5, గ్ల వే పి కి క్త యః పేు “య గఁ బుసc - – ----تسلس o ബ منابع * 予選 文Grc下。ScXさマ ○X等cseXは、い క్షాదా గ్రాంసుమం క్షేత్త : לריים : י :

  • -് ده

ましご、、、SS〜ラートママー ず文金*ぐ Sで発に文○ నా - ఖు ) భుజా పంభ మెకె_న x దా ما جيمسسبعه న X 3 నా" రేళు పి-C :ు న ల గుండు حتی به § 25ヘッさュöss S°す。 さsーさTä ് (്ന Co: ನಿಟ್ಟು చెలింతు టు కంబు లేడునూర్డు. ుఁ Xలిసెపే గారెడ్డి sভ-১০৪১ - - 2৩ లేరాయడిచ్చు さ 宿 o్ప Nూడ్వెడెను C గు గాయ రాహుత్తుండు బసుతింతు عتيج متح خ - a -- نجكة تكتسييسميه اساسیس స్వక్షస్థ డయ్యె విప్ప వుం తి మఱి హేమ పాతాను మెవ్వని పం _క్తిఁగలదు కైలాసగిరి(బండె (పంట) మైలారు విభు డేఁగి (డుం డె) る。 వెచ్చ మే రాజుతీర్పగలఁడు