పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/205

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

r"å بن مایه -井ち جج ع م تج ود حي ي * كج د يع సి"ని నవనాయు వూ గa బింపఁగాఁ గ్పషా నది వరదల వలన పం) లు ن S) SIG కా ' సోయి : " దువుకు జెల్డించ వలసిన కమనీయ లేక పోఁగా నద్ధి 2— కాపలా తి: బలు గాముల బెల్జిగ పియు చిట్టి వారి ద్వ దశయం దే & ) – 2 இ *. جمه مته యూక్షా 2 డి హ S* వున వీడి ప్తో యో నదియు నెడిక్ష ప్ర్రన హృదయునకై らD £o معسعس vF్క یتی پایی ബ ,8 , غيبه .به * می ఇ ను గన్నుల ఫ్ గు X ను న ప్తి క్షింది పద్యమిల నా శ్రడ 3 దశ * రచి ● 5.) wo خصه اح گ مين _ איב בסר .* عبيعي oxు చే షా ప్ యు డెలియవచ్చుచున్న క్రవి రాజ-కంకంబు క్లౌ cగిలిం చెవుగ బా à ご పురి వీధి నైదు రెండ బాగా గడ దండ పధక ర యఁ పేు యుగం బుసc ペ σέ * گسسته 交&@c文Qccで審sxで5寸 ○X等dsoXは3い భచారెడ్డి విద్వాంసుముంజేత వియ్యను-డెనుగదా వెనుగ గాడియ సా ముని భుజా సంభ మెక్కె_ను K దా నగరి వా క్షేలును O డు నల గుండు רארז 然、 కృష్ణవేణమ్మ గొనిపోయె నింత్రి ఫలము E) ES బిలబిలా క్షులు త్రి పోయెఁ ది ల లు పెసలు ్వుగా క్ష : బ్రెను R కాణే జ్రి వెూపT" శ్రే ^^ Q: Ç నెటు చెలింతు టంకంబు లేడు నూరు. ^^్న ്ഘറു గr 急. కాశికా శ్వేశు. గలిసెవీరారెడ్డి ర త్నాంబ oబు లేరాయడిచ్చు రంభ గూడెఁ దెనుcగు గాయ రాహుత్తుండు కస్త్రికి కే రాజుఁ బస్తుతింతు స్వక్షస్థsడయ్యె విస్సన మంతి మఱి హేము పాతాన్న మెవ్వనిపం _క్తిఁగలదు కైలాసగిరిఁబండె (పంట) మైలారవిభు డేగి (డుండె) ది న వెచ్చ మే రాజుతీర్పగలఁడు