పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/204

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

** నా భుc కు !:H଼ି యువు గాచి స్వేచ్ఛావిహా: మనుకొని రాదు. శీనాథునివని చెప్పెడి ! لينتقلة # చాటువులను మనసున 0 నుc దుః"నకి పోయిన గ్రో ST - చన "కావ్స స్సి - యందలి వర్ణములను బచ్చిశృంగారముతో నిం న కి వులందఱికిం Č. المعصمهما 号」 23 నెక్కు వS°పుము శినాసనియందు గాన్పింపదు. కె వి హృదయము= కు ബപ്പ് لييج ది గ్హా" cపౌ యుS డడు. వారు పకృతి శాం - వ * వారి పే, క్ష యందుఁ TG .2 سیستمح۹ --سی- گا۔ کس۔ "مسه " سه ”ني దస్త్రోవినో*ంద గు. ఛ్ లా పవు కొT* : క్ష : ) : : కె బై పదములను గ్ర చిర Toy بسیا جریانه اثشسس § ఆ N పే ప బ్లు చుబT శీనాథుఁడు తెన, గంభము యందుఁ గొన్ని పద سہا سیستسش جند -- مرت ను వాసి యుండెను. భీమేశ్వరపురాణమున దక్షా కాను వేశ్వలు బదిపద్యములలో ఎర్ణించి యుండెను. ఆందుచే శిగా భు:ు వేశ్యాలంప (ع నx సి లంపు గా గ), భీమేశ్వరపురాణ కృతిపతి : క్ర ద క్రౌరామ వధూ టీ వక్షోరుహమృగము దాది వాంఛిత విలస ద్వ కవాట థాం గ్గ వ వావి వ జపంజర కృపాజలధీ ుగా యై యు శ్నా నా. ఆతిని తెృప్తి 33 S శివాస エマ。 గులను వాసి య. 3 డెనని తిలంపవలసియున్నది. నిష్కళంక చారి తుఁడని పఖ్యాతిఁ X窓)。 బమ్మెర పోతనామాత్యుఁడు సర్వజ్ఞసింగభూపతికై భోగిని దండకమును వాసెననుచున్నారు కదా ! (s క్తృత్వము දෙ? ూస్పదము ఇందును గూర్చి పోతన చరిత్రమున వాసెదను.) ఇట్లు ,sس. ي 3 ,ته ۶ی - حییر است. که حس مس است ه - به తెవు పభువుల సంతృప్తికై_ పద్యములను, గ్రంథములను వాసిన కవు లెందఱో గలరు. వారికం ఒ శీనాథుఁ డెక్కువ దోపికాడు. _: శ్రీ నా ఫెు ని యు వ సా ని డ : rഅ శీనాథుడవసానదశయందు మిగుల దారిద్ర్యము పనుభవించె ననియుఁ గృష్ణానిదీతీరమున బొడ్డుపల్లెయను గ్రామమును గుత్తకుఁ