పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/197

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

188 ఆ 0 ధ క వి తరం గి శి 古茹 表) له ズ 었 cపించి యో యున్నాఁడని తలంచుట సాహసము. అయిన పద్యము 532 os వచ్చినవని యడుగవచ్చును. ముద్రణ సౌకర్యము STe)にö ఫీని పచామను హెచ్చినది. తురగా రామకవి ご ᎦᏇ උ-: o ざ

ద్వములు కొన్ని శీనాథునివని తలంపఁ బడినట్లు చెప్ప చున్నారు. ఆక్షే శేనా పనివని తలంచెడిపద్యములలో నింకెం కఱు గచయితలున్నారో ! s త్వవిషయమున సంశయ మున్న పద్య ములను శ్రీనాథునినవి యిచ్చల నుదాహరింపరాదని వదలివైచితివి. ఇంతెకు ను సీచాబు పద్యముల వలన స యొ్వుడు : యోజనము లేదు. వీవిలోఁ జారి తక్ష విషయములను దేలు పు పద్యములు లేవు. శ్రీనా పని కె వితా సామర్ల ము తెలియున్న నానావి గంధములలోకం ఒ నీపద్యముల వలనఁ దేలియు విశేషములు లేవు. నా పని శృంగాగ రసాభిలాషము డెలియున న్నది యీ పదములలోకంు నాతవి శృంగారి నైషదాది గ5 మిలయం డే యధికముగాఁ గలదు. నైపు ధముసకు శృంగార శబ్దవును చేర్చినందు వలన నే యది తెలియుచున్నది. శీనాథునిస్వభావము చెలియునందు గేని ూపద్యము ల తని నగునో "క్రా దో* తెలియకుండ వీనినిబట్టి యాతినిస్వభావమును నిర్ణయించుట న్యాయము కాదు. ఇక వినో*జ వుడ్రొజ్రకు 7గా వenయు నందు రా ! కు లాం గనిలచి నట్లు వంచిన యోపద్యములపలన s* :వముకం శైు దేవగింపే కలుగునని నాయభిపాయము. శీనాథకృత మని యొక వీధినాటకము ప°చారములో నిున్నది. అందలి ప ములు మిగుల నసహ్యములు. ఆ ది యూత్రని రచనము కాదు. వ్యాకరణదోషములందు జాల గలవు. శీనాథునివని చెప్పఁ బడియెడి పద్యములలోఁ గొన్ని యిట నుదాహరిం చెదను. ఇవియన్ని యు నాతిని విని నాయభిప్రాయము కాదు. రాజమహేంద్రవరమున కీతఁడు వచ్చి రెడ్ల యాస్థానమునఁ బ్రవేశించినప్ప డీర్ధ్యాళువులైన పండితులీ తనితో* తర్క-వ్యాకరణ శాస్త్రములలో శాస్తార్థములు చేసి పూర్వప సిద్ధాంతములఁ గుదుర నీయక సిలుగులఁ బెట్టినట్లు కన్పట్టుచున్నది. దానిపై మోటుఁదనముగ శీనాథుఁ డొక చాటువులో: