పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/196

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

حيى

  • s * 馨 به ه. ق* بی بی حسی ک يفته هيضه وي _ 晚 த

జలబుచు కపి 2 బ: కణ: E* : 3ులు , క్షఒక షా" ల. పక్ష లూ . కుల

l * *a المهمة

గ్రా - .-این خ= تیس - പ് يد بنایا۔ _ ķeršanser יי ふこ急5 '2c下号y→○ こy→受てゞQ予全ら した。うこマでここr で“Sミい 、"茎 ふxcーに、トー 。

  • .బి عي عتيجة جستع

" نفع عنه سيج * يع عاد يعية 锡 جمیے "שאל .8 موe-چ శౌర్య సతి,_కులు సs:యు వెన బ సకలప గా ణవుల్ సమ్హ : : * ఓ 2> 乒丁二孟 To. چیه ... ? سہی. - છે گسه مپچھ گیتی శినాథుడు రచించిన కిడా కామ మనుగా కి మువినుకొండ వల్లభరాయల పేరు శోఁ బచా మందున్నది. దాని ని `్పూ వల్లభ wo-oo: یک سیس శివా గ్ర చి తెవు లుసి తలంపఁ బడి యెడి చాటుపద్యములు విఛేపు ముగానున్నవి. బ .శి). వేటూరిపబాకర శాస్త్రిగారు చాబు పద్యమణి యున్నారు. అవి గాక యింక నా నేక పద్యములు శీనాథుని వస్ 6حo-e C ధపపంచమునఁ బచారములో నున్నావి. అందుఁ గొcతి భాగము స్త్రీలక చ • కుచ, మర్శాంగ సంభోగాది వర్ణనములతోఁ కూడినవి • عہ ST స్ని వాయులకు ఎు జ గువుటకునుగూడ న నక్స్టములె యున్నవి. అవి యన్నియు శ్రీ నా చితిములనీ యంగీకరింప రాదు ఎవరే పద్యము చ్చా - ఇ- నది గ్లో ఇr,"గా పర సెు వ " నా పన కు స్సా . హాస్య o .شخص- 途 5 ప మొన Sకే పేష గా - మ: ; : షావు, వే నా వా పగ మెన చో* నేను న ساسانه سیس 衅 تر ;ா * * sువు సంు లు ఛుం : న్పి " కి ములోఁ బ- వాటియొ ఇది. శీనాథుని مناسبتها ۹ع تقسسـ చాటువైుల లొ C జగా e ) గా X మిశ్రీ$:ు యే:5యని గాయుబివ్రాయము. في سنة § 琶O కాలు పభువు లెంతె శాృంగార 5 నాభిలాషులైనను శీ°నా పఁడు శెృం 7ం 5 వ 5 నవు పిం దే } పే తీగల వాఁ డె ని వు తిష్ట నా ૩ હિંદA యచ్చ 8aᎽ * མ༑ %ञ्ज•=%सिल्ल టుకు వచ్చెడి స్పీలను ని రాeు రేవ్లువ గూగ్చుండి నీ కాడవచ్చినవది తా وكنج) వుణులను నో" టవచింప రాసి మూటలతో వర్ణించుటయే కాక, వా:్చది శాశ్వతముగా す達窓。 తినకీర్తిని స్థిరముగాఁ జేయుటకై \ с ёохоос “5с దాటాకున్నాు బుచ్చుకొని వానిని లిజ్ఞంచి పెట్టియో శిష్యులకు థౌ శ్రీ వ్చు