పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/194

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5-47弹 శీ నా ధుఁ డు 185 _ すます。 wą. #ಟ್ಗ كينج بتة (ت ع གན༔ جنيه exੇ يتبيحته పెదవుల్ల దేవుని మాచెర్లకుఁ బట్రూ పే కు ది క్లేసెను. ఆనుఁగు రాజు చనిపోవునపుడు కొడుకులనంద ఇ5ను బహ్మనాయుని కప్పగించెను. గాన నలగామరాజు నాయకురాలిని ము తిణిగాఁ జేసికొన్నను, ముల్ల డేవులకుఁ బెండ్లి చేసినతరువాత బ్రహ్మనాయుఁు ద్వేషబు లేక حجاء నలగాము రాజునకు భూరమూ డే పి పు పలక గట్నవు:లిగ \టకే గురి இை

  • مبدعيجهة

జా-లకుఁ బ్రోయెను. వారును దగినవి మగ గాగ్ర విmచి. గు జాతి, లో బ్రహ్మనాయునికి నాయకురాలు విషయి పెట్టిగా చెను. すマ急 さr まys ప్రయత్నిము నిష్ఫలమా యెను. వూయ చేసి నాయకు"కా ల తని ఔc సోడిపందెమున కొడఁబజ చెsు. ఒడిపోయినా వా కేగు సంవత్సరములు రాజ్యము విడిచిపెట్టి పక భూవు లక్ష c ^ వలయునని పందెపు టాడcబ డిక్ష. పc దెములో బహ్మనాయు కోడి మల్ల దేవుల వెంటఁ జెట్టికొని మూ చెర్ల విడిచి, కృష్ణా నదిని దాఁటి 3○ リマ పట్టణమునకు వలసపోయెను. నా యు కు రాలు సైన్యము నంపి నుండౌ ది లో వున్న మల్ల దేవుల యూవుల వుండను బొడిపించెను. కుపితుడై బ్రహ్మనాయుఁడు గురిజాలపైకి でき落ぎ) యుద్ధము చేసెను. తరువాత మండాది విడిచి బ్రహ్మనాయుఁడు మల్ల దేవులు వేుదలగు వా గ్స శ్శైలమున కేగి ూసీమును బాలించు చుండి వి ) క్రౌ ఎలి వాకిదగ్గరఁ కొన్ని గ్రామములు గుత్తకుఁ వ్సీగాని వీర మేడపియను పట్టణమున (ఇదియి ప్పెట్టికిని గలదు) గట్టుకొని యచ్చట నివసించిరి. వీర మేడపిలోఁ గొంత కాలముండి లెక్కలు *念っ一eなに7やや నప్పటికి వారు మాచెర్లవిడిచి యేడుసంవత్సరములమి"cద నా ఆు వూ సము లాయెను. వలసపోవలసిన దేడు సంవత్సరము లే గనుక బై నా ఆు మాసముల పన్ను తమకివ్వవలసి యుండుసనియు, మాచెర్ల రాజ్యము తిమస్వాధీనము చేయవలసినదనియు బ్రహనాయుఁడు నలగాను రాజు నకు రాయ ఔర వుం పెను. రాయబారి యలరాజు. ఇతఁడు మల్ల దేవుని మఱఁదియైన కొమ్మరాజకొడుకు. కల్యాణపురాధీశ్వ రుండగు వీరసోముని మనువుఁడు. నలగామరాజుయొక్క యల్లుఁడు, నాయక్షురాలు పువ్వులలో విషము పెట్టించి యలరాజును జెర్లగుడిపాటి