పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/193

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

184 ఆ 0 ధ కవి తి ర O గి శి క\ వc డని పేర్కొనఁ బడుచున్నాడు. ఇతనికువూరుఁడు ఔల చం Ε"8 దుఁడు. కస్న వు దాసని ముత్తకి యొకఁడు గలఁడు. కణ్ణు బొడ్డ నాయుడు మం త్రిగ ననుఁగు రాజు కొToత కాలవ్ప

  • 監。 حسبة

ప8 సాలించి మృతినొందెను. దొడ్డనాయుఁఇుకూడ స్వర్లము నికేగెను. جھارت ల7గాను రాజు పూ పేు 3 cడెకా మెను. సూయకు రాలను నొక యువత్తి ثمن -- నిజశ కి చేత సనుఁగు రాజు నను గ హముస) పాదించి యతఁడు చ్స న పోయిన వెనుక నలగామరాజునొద్దమతి: యయ్యెను -ద్ర నాయక్షురాలి యసు పేరు నా గాంబ. నాయకురాలు యే సాధారణము X వ్వనహ 0 పబడుచున్నది. నాయకురాలి జన్మస్తలము పల్నాడు తాలూకాలో ○。 నాగులేటియొస్థన నున్న చిట్టగా మాలపాడను నొక గా వు:ము క్రమె పంట రెడ్డ కులమునఁ బుట్టిని చె. తుడి పేగు చౌదరి రామిరెడ్డి మే న వూవు పేగు మేక పోతు సిగారెడ్డి. ఈ మెయింటి పేరాగ వల్లివారని చెప్పఁబడినది ఇది తెల్లిగారింటి పేరో య త్తగాగింటి పేరో తెలియదు ఈమె భర్త నామ మెచ్చటను గానారాదు పల్నాటియుద్ధమున ಕ್ಲಿಹಿಹೊ కూరకు గాలు అతిపరాకమశాలిచి. గురిజాల పురవరాధీశ్వరులు నలగామ రాజా ను లీమె చేతిలోఁ గీలుబొమ్మలన లె :గు ు డు వాయ. ఈమె బహ్మనాయుని క్ష్యి, ఇక శ్రీగా గాజ్యతంత్రము నడపిన మహాసమర్థురాలు. యుద్ధావసానమున జగుః జలస వునొందక మగబిరుదుకట్టి య శ్వా రూడ్గయై బ్రహ్మనాయుని గో బోరసమకట్టిన నిరుపమ శూరురాలు. గ్రంథవి స్తగభీతిచే సీమె చరితము పూ_ర్తిగ వాయ.జాలకున్నాను. ఈ మెమం తిణి యగునప్పటికి వీరవిద్యా దేవికి జన్మించిన నల్ల దేవులు గాలురుగాను డిరి. బ్రహ్మనాయుడు వీరిచి దగ్గరకుఁ దీసి రాజ్య ములోఁ గొంతభాగ మిప్పించి గురిజాలనుండిపోయి మాచర్లపట్టణము నిర్మించుకొని వారు యుక్తవయస్కులు కానందున వారికి బదులుగఁ దా నే పరిపాలించుచుండెను. వారు పెద్దవారైనాతరువాత గల్యాణ పట్టణాధీశుఁ డైన వీరసోమునికుమార్తెల నిప్పించి వివాహము చేసి