పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/195

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

జే వాదులుకోంచి యుద్రసన్నయ్లలెకి. ఇరుపకముల を文 గur ヘ 十 سد مها రు క్యామపూడి వద్ద నాగులేటిక్షీరమున మహాయుద్ధము గావిం చిE. మల్ల దేవుని వైపు పథమ మున యుద్ధము చేసిన వాఁడు బాలచం దుఁడు. తరువాత బాదరాజు కొమ్మరాజు యుద్ధము చేసిరి. ఉగ్ధ యుల పకములలోను వేలకొలఁది జనులు ముడిసిరి. చిట్టచివరకు నల గావు రాజు పరాజితుఁడై బ్రహ్మనాయుని శరణుఁజొచ్చెను. వు హ-శీ వీరుఁడు దనూరి సపరిపూర్జుఁడు నిర్మల హృదయుఁడునైన గ్రబ్రహ్మనా యుఁ డభయం బొసంగ నలగావు రాజును సింహాసనమెక్కించెను. ఈచరి ప్రావుందలి వుత్తె కొన్ని ద్విపదల సికింద విచ్చెదను.

  • جسم يمر بنية في -ജ് مناسبته ఓచిక ఫరస్వామి యోకంజనాభ ! జలము ఫ్రెఁ బవంచు సర్వభూతెశ పవు కాపి తానులు బలవీరవరులు పథని వసుమత్లాం బదిలులై నిలిచి యిత్తువు పాళెణ: బులీయని నా Cచు ! వచ్చియున్నార వీర సింహంబు:ు వీరి నాట్యంబు | సేయుదురిప్పడు స్థిర బావినహీనమై పరఁగునీభూమి | నిర్దుష్టముగఁ జేయనిన్ను వేడెదము

.3 to مسد ساج؛ * സ *k . 5 مم సీవరణcబున నెఱి జనియించి ! పావన గంగ యొు పరఁగి ఆvశి కవుల -ابسته ఘన పవితము చేసెఁగద పూర్వమSదు ! నాజల రూపమె యమురు మేఘంబు † -حساسية వించి యీ భూమి ఐర పవితంబు ! సేసెడునట్టుగా సెలవిమ్మతండి. هي لد" జె కె భవం బలరి

  • * * fe می vg sraس--د -بی- فيدل بجسمه

$ סן o Fు, నిఁగ ను ని ్సలు కోపము నను గి న్ను లెఱ్ఱఁగఁజేసి క్రాeC తైంచుట ని యోు of تتيع حكمت S* g రాత్మక యోర్దు ర్శా | ! క్షీ ! దు విూఁకె ఱుఁగి క కె పలుచు నాఏ వ్ర انضمصخا Ա Դ -صخ* x రమేటికి నీ SC -గాంతల యొచను ) , శ్రీRన ఁ దిని ని లే ( గటంగవలయు r* تصفية `నెల్స్లు: మాలిని చే లేల చేసితివి 1 ముర్యంX నేల నీ పొర గెల: ణగc

  • Շr,

ముడిరెవుదSబు నీ మురి పెంఋగుంగ 1 డ గమల్లభూపతిథన పెల్లనీగు సదనంబుఁజేరిన సత్తువ నుండి 1 తుళ్ళు చును న్నావు దుష్టపూనసుఁడ فح6 مانس 来源 类 兴 కార్యమపురమందు ఫ-నప రాకమతేఁ ! దండులువిల్చుండి దండు సేయంగ నేని టనుండుట నీతియేతల్లి ? 1 యుండుమంలకు నీకు నొప్ప నా మన పు నీ వెఱుంగి నిధర్మ మే సెఱుగుదుఁనె ! ప్రాకృతి భావుల పగిది(బల్కె-దవు వెత్తనం బేల వీరుని సతికిఁ ! గాయమనిత్యంబు కల్మి 蚤o帝每y భ్ U