పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/192

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

శీ నా భుఁ డు 183 af డెవు. ఇతఁడు కా స్త్రవిర్యాష్ట నున కేడవ తరము వాcaు. కా ప్ గ్వుడు السس۔ 。営 نگسساسیచేసినపాపములు గాధింపఁగా ననుగు గాజు , బాహ్మణోత్తము تقسیسس۔ ---است

o సధనుఁడు సకుల దేవుఁడు ーSc*ycつ2xccエ రాజ్యము విడిచి ബു ప– నార్లమె తీ మా తలకు @一 字 ల* మును గుచునం: ధ దేశమునకువ N యను కావళి వున: x క్రు で 注 @ פרסם ਾਦ 飞、 త وہ محم טי زع R ○

్చ

న ఘ 也士创 هی నదిలో న్నానము చేయఁగా నల చిక్షి షికా నౌ<: లు పె ఱ వా యొవు. 국 వస్త్రములు శెల్లవగుట మే వాప విమోచన ఎునకుఁ జిహ్న వుని గ్రాహ్మణు లనుఁగు కాజనన బమువున జెప్పియుండిరి. అనుఁగు రాజప్పడు చందవోలులో రాజ్యము చేయుచున్న రాజుకూఁతును వివా హమాడెను. ఆమె పేరు మైలాంబ కూఁతునకుఁ జంకవోలు రాజు పల్నా డరణమిచ్చినందున ననుఁగు కాజగురిజాల రాజధానిగఁ బల్నాటి ... , 5. אי w =ښاس * * * 受ト కధిపతి యయ్యెను. అవుగు రాజు నకు భ్యాలు మువ్వురు విరవిద్యా "జ్చే (విజ్జల దే!) భూ వూ దేవి, మైలమా దేవి. వీరవిద్యా డేవి యందుఁ బెదవుల్ల దేవుఁడు, పిన వుల్ల దేవు: డు బా•:వుల్ల దేవుఁడు నను th^ ౧గి ^r; మూవురుపుతులు గలిగిరి. మైలమా దేవియందు నలగామరాజు పుట్టను. భూరమూ దేవియందుఁ గామ రాజు, నరసింగరాజు, ఝాట్టిరాజు, పెకు మాళ్ళు రాజు నను నల్వుయసుతు లుద్భవించిరి. అనుఁగు రాజు No. ෂි

దొడ్డనాయుఁడు. ఇతఁడు వెలవు బేతినాయుని కుమారుఁడు. దొడ్డ నాయుని కొడుకులు గ్రాద రాజు, బహ్మనాయుడు. ూచ రాబ్డునఃసc బెద్దన్నయని నావూం తరము కలదు. సం తౌనముకలుగకములు దమిఁగు రాజు చే బాద రాజు పెంచుకొనఁ బడి, క్ష తియుండును గంచర్లప్పరా ధీశుఁడు నై న కృష్ణగంధర్వుని కూతు 5ు లవాంబను బెండౌ డివు. می تم 8a -سسات బ్రవ్మానాయుఁడు విష్ణువుగా భౌవింపఁ బడుచున్నాఁడు. కురుక్షేత యుద్ధమునఁ గృష్ణుఁడెంత ప్రధానుఁడుగా నుండెనో, పల్నాటియుద్ధ మున బ్రహ్మనాయుఁ డంత ప్రధానుఁడుగా నుండెను. ఈయన పల్నాటీ