పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/191

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

182 ఆ 0 ధ కవి త రం గి శి

  1. -به گست. ۳ به امیر ప్పడన చెన్నకేశవుఁ డప్పడిట్లనియొ !

పల నాఱిపేరుల భాగవతంబు ! ప్రకటితంబుగ నీవు రచియించి మూకు వంక్షిత్రం బొనరింప న నువొందుసూవె యనుచును శీ}కాంతుఁ జః = పేదప మేల్కా-ంచి మనమున మే లయ్యెననుచు | విలసిలు పలనాటివీపుచ 3 ?ును లెల చ క్షి చేఁ జదువుటకొఱకు ! تمك ــ :rr כד) మంజరిద్విపద గా మన్నించి నేను జెప్పఁబూనితి వrశీమె ఆయCK! Co ఇష్టదేవ శాస్తుతి మధ్యమున “నీ మేఘ శ్యామ నిజమూక్తి యయిన శీలమ్మనా యనిఁ జిత్తమం దెంచి" (శీలమ్మపుత్తుఁడు బహ్మ నాయుఁడు-ఇతనినితల్లి పేరు శో జేర్చి శీలమ్మనాయుడందురు ) அ;) థయందలి చనిపోయిన మొక నాయకుని స్తుతి చేయుటఁ జూడ నీ గం థము శీనా pుఁడు చేయ లేదనియు న పౌఢుఁ డ గు సామాన్యుఁ క్రౌ క్ష డీపుస్తకమును జేసి శీనాథుని పిరు పెననియుఁ జేసె ను నాదమునం దు సత్యమున్నదని కృత్యాదిని, గంథమును విమర్శించి చూచిన కొలఁదిని దోఁచుచున్నది. అయినను గంథమునందు శీ ! నా మిఁడు రచించినట్లు కిన్పట్టు చున్నందునను నిది యూతని గ్ర చ న మేయని కొందఱు ప^ డి త: లనినందునను యిట నా గ్రంథమునుగూర్చి నాయవలసివచ్చినది. పలనాటి చరి త్ర వుందలి కి థను గూర్చి యొక్కి-ంత యిట వాయుట య ప్రస్తుతము కా నేర దు. గుంటూరు వుండలము లోని కొంత ప్రదేశమునకు * పలనా వు ? అని చేప. పస్తుతమిది పలనాడు కౌలూ కాయని పిలువఁబడుచున్నది. దీనికిఁ బ్రధాన పట్టణము గురి జాల. పలనాటి వీరుల కధను నాస్వంతమాటలలో వ్రాయుటకంటె ఉమూకాస్త్ర పండితుని పీఠిక లోని వాక్యముల నిటును దా మారించుట యు త్తము ముని భావించి యట్లు చేయుచున్నాఁడను, “ఉత్తర దేశమునఁ బాలమాచాపురి యనుపట్టణము కలదు. జంభనాపురియని దీనికి నామాంతరము. దీనిననుఁగు రాజేలుచుం