పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/190

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

; –46 * వారా ష్ల క్షు * يو * - ٢سمبر చున్నాఁడను. శీనాథుఁడు శివ భ క్షిప్సుఁడు. ఇత గంథములలో విషు పశంస చేయవలసిన శ్రావుల యందు: శ్లేయక యుఁ జేసిన : వ

  • る گی-- ముగాఁ జేసియుc , దొ*సిక్సూచి \< వ్రాఁక్షు. ఆ డ్రీ వాఁడీ వీర చకి తవు వు

نع سم" محمیہ۔ -م* 萤 بحه .$ تسـ ممر ചീ .:് عر ۔ ؟ జెన్నకేశవున కంక్తము చేయుట యు, “ క్షిక మునా యh- : క్షి షో వుం ٧٧-w- & نشسسـ విశేషముగా నుతించుట యుఁ జూ: Xం ఫ్లము శినా ఫ్ల కృ مسہ * s * ملی۔ نگساس నియో) నాయభి పాయము పావు జనులకొత్తి క్లే గం:మువు " చి C చు టచే నిందలి జే లి పేలవముగా వుం డెనవి కొంద ఆందురు. కాస్ యది - నంగీక్యాము ఎంతపు ప_వాసిన మి నెచ్చబ నైన నా తనికై ට්‍රි سیستم سية لانية لا يع కన్పడకపోదు అట్టిదిందఁ గప్పట్టుట లేదు.

  • .} 感》

萍 జెప్పనేగ్చినవాఁడఁ జెలఁగి వూ చె, చెన్నరాయుని వా: మే వా רה ප డు ○ ls వలను బ్లాక ద్వాజం గా మొఁడఁ గవి స్వాభౌముఁక మినతఁగ నా o so. يج ته " y * శ్రీనాథుడను వాఁడ శివాళ్ల కేపరుఁడ శాశ్వతండైనట్టి సగ్లండ్ల మొక క్తి ! ー * w استه ساسة: بغلاة చెలరేగియుండ శ్రీకమ్యవి కుండు శ్రితవత్సలుండు వారిజ నేత్రుండు వల్ల వీవిటుఁడు శమి తేభ క్ల జనా 8 : శాశ్వత | السـ. .% -wo (تگـ ক্ষেত صبی-۹ కిం దర్పజనకుండు కన కాంబరుCడు సుర రాజవిహితుcడు శుభసమేతుcడు ! క రుగ్రౌంతే రంగుండు కలుషభంగుండు నెల్లజగంబుల నేలినన్దునుఁడు i పాలమున్నీటి పెఁ బవళించువాఁడు సౌరిది నెల్లపు భూసురరక్షకుండు ! يتم ^6 سسہ*ت గిరిఛరు. (డగు చంద్రగిరిరంగ విభుని వెంకటాద్రీపునకు చెలయనొక్కొక్క ! ls చెప్పఁబూని వుషా సు

  • مبه

సరపునైపరణసాహసాంకునకు నల రాజు శాఁగున కవ తారి మొcది మలసివెనూటొక్క—బొమ్మల పెండెరంబు చేలఁగి డా కాల నుంచిన మహానునుఁడు