పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/189

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

13s. もち ○ - ) ※ 3> ● ら ○ A cる گیقے ജ് بسمب:p* لكه میی og, .پس است పై حساسسسه گ .هي "مسه * *مسم-مه می su3 مخينه مينية سمی" معهميه مجيد هم.w to 毫 To. كيفي- عمد బ్లు) మి కౌ ద సికొ3 కఱును జెప్ప చున్నారు. కః గంథమును, అక్కి రాయి, بحين: 念 كيه عبي పండితులు విపల వుగు Sక్ష 3' ' c 7ö డఁ బక్ష టించి - عبيدم. بخش است. _ مية زبان 83 * -كمبيs గంధము కాదనియు, 31 గ్రా ప5 : స ల్నాటి ; గల చాలా తమును సం .# 'ജ്ജ పr • వుగా రచియి - చి యు c నష్ ను న ప్ మెుక పెద్ద గంధ ముగు so ධ - పడలేదు శిశనూకా న్దపండితుకు ప చుంగునది పల్నాటివి చరిత మునగా దొక భా 1 మే కాని సంపూర్ణము కావమి •ు నిశ్చయమే మైనమి, £. مسييسسمة فيعه ایر భాగమునందుఁ గృతాది యు నంత మునుండుట చే సే భాగమును వూ త మే యొక గ ధముగా శినా భుఁడు రచియించినట్లు $న్పట్టు

  • . டி *. A "w é)

చున్నది. శికాస కు తక్కిన భాగమును గూడ , వా సెనని చెప్పటకు ہبعہ جدیا జనశ్రుతితిప్ప యితనాధారమి లేమియు రేవు శీనాథపrు ప్నూటి వీర చా రిత్రమును చియింపనే లేదనియు جھ.

అతి విగచ నవుని యిప్పడు , పచురి3ప బడిన గండము శీనాథకృతము

  • 3

వ్యాకరణదోషము లుండుట వలనను. కవిత్వము నిస్సారమై శీనాథుని యితర రచనములతో సరి నాకి యుండుట వలనను నిది శీనాథుని చే రచి "కాదని యు, సామ్ర్చా పేు పిటి యెవ్వరో రచియుంచి యుండుర నియు, యింపఁ బడక్టిదనియు నిశ్చయముగాఁ జెప్పవచ్చుననియుఁ గొందఱి వాదము. పల్నాటివీర చారిత్రమునఁ బ్రయోగదొషము లున్న మాట సత్యము. శైలియుఁ బౌఢముగా లేక పేలవముగానున్నది. పల్నాటి వీరచరిత్రము నందలి కృత్యాది పదముల సీక్రింద నుదాహరించు