పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/188

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

t; సా K 5 <ు #79 శ్రా భ్సు దయ వు నియు శీకాకుళమందలి యాం; ధ జేవుని తిరునాళ్ళలో 23きず発 వ్యభిచావాది దు ప్చవ ప్షనల నతిక వ్వు ముగ °వా పఁడు

تلمبس سـ

చి తించి యున్నాఁడ వియు గొందజనుచున్నారు. ఇది విశ్వసింపఁ

దగిన విషయము కాదు. ఆట్టినుష్కా వ్యము నాతఁడు కచిచెనని కావి దానికి వల్లభాభ్యుదయమని పేరుపెక్టె వి కానితలంప కాదు. శ్రీనా పచి వల్లభాభ్యుదయములో చిదచి す。を支→é3 జన క్షన వు కావూYణ గం:క ములో ని కిందిపడ్వను మి దాహకించి వాగు. sự సై. జస్ప్లే వ భూs : జత క్రౌు కcు è❍ వల రాజు గ్గ వ °ప వాళ్ల a cు To పోషి తయువతివాృత్పుట శేవ దా వ్ర ~్పు బహు చకోరకుటుం; すなすe, ö మధుకైట బాసుర మధను డాపటికన్ను చ| క్ష నాకంుల చల్లచేఁపు దుగ్ధపా రాశి శ్రీ" లు వూలిసc తత్రి S* - జేవి తాగుణ్యఫలము గీ. చంద కాంతిశిలాను నిలకృపీట (4) నిర్ణరాంథోవ్యధా మోక్ష నియమవైద్యుఁ 23 مسلسلااً డంధకారచ్ఛటా హశీల హ eు హ గుండ్లు చంద్రుఁ డొప్పారెఁ గాంతిని స్తందు డగుచు. శీనాథుఁడు నండనందన రిత్రమును రచించెనని రంగ రాట్ఛందమున నుదాహృతమైన పద్యమును బట్టి తలంచు చున్నారు. కాని యది నమ్మదగినదిగాఁ గాన్పించుట లేదు. ఆగ్రంథ మిప్ప డెచ్చటను గన్పట్టుట లేదు. అదిలభించువఆకు నట్టి పేరుగల గంథమును శీనాథుఁడు రచియింపలేదనుటయే లెస్స. ఈగంథము నిరోపు వేు వెూ