పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/183

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

174 ఆ 0 ధ కవి తి రం గి శి ‘ਛੁ ములయిన వి ఆ శాపమున కొక్రటి వంతునఁ గాశీఖండ శైలి චීෆ బa:ు నె వూ ను పంబుగల యట్టిమనుష్యున కెన్నఁ డేనియున్ గంటకుఁ డే 3 శాతవుఁ జౌకంఫ్లు దనంత్రక్రిటి వాఁడు గలి వన్ 5c) o سسات ఉ, దూరమవోయి యొండఁబడి చూపిలివచ్చిన పాణనాథునికౌ ద్వారకవాట గేహళ్లులదాఁక నెదుర్కొని తీర్థమార్చి :35סרס హారము వెట్టి వీడ్వము సమర్పణ చేసి విహార శయ్యపై 吧D બુ :سست ( د వ నూరువులో త్రి చిత్తమున కుబ్బొనరించుట ధర్మమితికిన్. لان نع شکل حساس اه శౌ. నానా శాస్సవు) ల ద్ల సేంపఁగ ననంత, ద్రవ్య వూద్దింప &бо (으) “ ෆ්‍ර 23 ساسا で"SO2)3の 2)。CSSOXc బుతులకు సర్ధంబుల్విభాగించి つ○ごreに బౌనః పున్యమునకా సుఖంబనుభవింపం బోయెఁ గాలంబు గౌ రీనాథున్ భజియింప నేర నయితిన్ శికాశికా వల్లభుకా 3 9ع చ. అరుణగభ స్తిబింబ ముదయాది పయిం బొడ తేర గిన్నెలో బెరుఁగు ను వంటకం?ు వడపిందేలు నుం గుడు వంగ c బెట్టని గృకరుణాధురీణ యగుపాణము పాణము తల్లియున్న దే 2 హగ్ర హర ! యొవ్వంకఁ X ふっ本y→ち窓b పెద రీప్పితార్థముల్. e3ご . కాశీపురికి ను త్తరాళా ప దేశంబు నoదు నుండుట ను త్తరారు-ఁడయ్యె 恋愛93-63まooぎé3 యయ్యినుని మాహాత్మ్యంబు సంపకాశ మొనర్పఁజాలెడునది వినిపింతు విను కాశివిపుఁడో`క్క_cడు సదా చార సంపన్నుఁడు శాంతి శాలి యతిథి ప్రియుఁడు ప్రియ వతుఁ డను పేరివాఁ కతని భార్య శుభ వ్రతాభిధాన 島