పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/184

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

§ y ు < హి3 l منابع

  1. يتمي گچ میسه

మూల నమ్మ్లే , తమ న యు c ను గెుదటి FFలఁ همسایه _. هم عس -- ۶ه . ... همی * * ずつ ぶ。Soー エ○Aご3cにこsたて盗に どこ さささズ

  • مسیه ”ജത بعضصص حصص ہ=ے గాలవ ఖై రూపసంపద యు దాను. 己 >。

~}- * به * يومخرج هی۔ 已Y , * * — $ مبسط బెు రచించి: తెవుబు పేు వెట్టయి ! ." _ ప్ ను cబు వూ త*c 5.) i: బొట్లకు లేక తిని వ్రు పశ్సి గుణంబుల కాశి గా కి కౌ. تع بسع 严.) ઝે لا ينع 毒 گیتی ہے۔ ב"י אי § * بسيبرمحه సంస్క-ృతి భౌప లో గాల గార త్రవ), బాలరావూ యణము, విద్ధ సాలభంజిక, కర్పూక ముంజకి మిణు రూపకములను, కావ్యమినామా oస యను సాహీత్వాలంకార గంథమును చించి పసిద్దిగాంచిన రాజ

  • A ox

جمجمه శేఖరుఁ డనువు హక వి హిక విలాపమును గంథమును 5 చింు Cచి యుం డి:ను శ్రీనాథుఁను き。 నా కరించెనని కొందఆందురు. సంస్కృతహగవిలాస మిప్ప డెచట ను గన్పింపకుండుటచే నిది దాని కాంధీకరణమగునో కాదో చెప్పఁజాలము. శీనాథునిగంథ ములలోఁ బెక్కు లాం ధీకరణము లే య గుట నిదికూడ కాజ శేఖరుని గ్రంథమున కనువాదమైయుండునని యూహ కలుగుచున్నది. ෆුයි యేడాశ్వాసముల ప్రబంధము. ఇందుశంకకుని లీలలు వర్ణితములైనవి. మొదటి రెండాశ్వాసములలోను చిఱుత°ండనంబి యను వైశ్యుని కథ చెప్పఁ బడినది. చిఱుతో`ండఁ డీశ్వర భక్తుఁడు