పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/182

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

3-4] 8) నా భుఁ డు 173 వలిఁ గూలంగల దుష్ట మానసులకున్ వారాణసీతుల్వ వైు ساس سسه కలుగుం గావుత ముక్తి దకపు కారుణ్య సంభావనన్ : ఆ 5. ఉ వాణ వియో X వేళ్ల నరప కి.మృగాళికి 23、芸、衣さマé3すs 士・r-6 هير * محبیب క్ష"=")c దార కంబుఁ "ుర సూదనుఁ డాన శ్రీ యిచు \చుcడ గన్ ^{4} - ح س - حة یہ حـمـبـمـ جای ده بسی স্থ্য":: సపసూనములఁ బయ్చె: నొయ్వన ని చుచుండు క rs فهر శీనాథునిగు వు ; S* నైపి థిమ:కక గ్గు నాతఁ బసి R ァヤ・○ぜ)さめ కాశీఖండము. సంస్కృత మున మొన్న న్కా-cగప రాణము EÆ --- 逸 క్లిందె పద్యనులో జెప్పియున్నా : శు. ఉ. స్క_ందపురాణ సంహితకు ఖండము లేఁబది యందు లోన నా నందవనాను భావక ధనంుగ కోతకు వక్తకన్ ను బా وسسనంద పరంపరా వహము వె జ గుణcబ గుఁ గా శిఖండి వూ -ബജ* కంకు నమే నెత్తెంగి సచుట్టితి గావ్యముఁగా నొనార్పగాన్. నైషధంవిద్వ డౌషధ మనబ్లుగానే పండితు లీగంథమును గూర్చి కాశీఖండమయః పిండ వుని (కాశీఖండ మినుప గు3 డు వంటిది) వక్కాణించుచులదురు. కాశీ క్షేతమునకు, “ఆనంద వవ" వుని నావూం తరము కలరు. ఈ గ్రంథ మేడా శ్వాసములు కలది. ఇందుఁ గాశీ క్షేతము యొక్కయు, నందుంకు వివిధ దేవతల యొక్క-యు మాహా త్మ్యము విశేషముగా వర్ణింపబడినది. సోదావరీ మండల ముందలి దాక్షారామము, కోటిఫలి, పలివెల, గాజమహేం దవరము, పట్టి సము, భద్రాచలము మొుదలగు పుణ్యక్షేతములయొక్క-యు శాశ్రబు, కౌన్షిక వృద్ధగౌతమి మొదలగు పుణ్యనదుల యొక్క-యు మహిమలు అగస్త్య మహర్షి తీర్థయాతాసందర్భమునభ క్తులకానంద దాయకముగా వర్ణిత