పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/177

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

168 es o & & & & & & о & &

きジ

  • -s

సిత మేక సు-రాన్షితము • పభూ న్నవు నరేష పునర్విశదం విషన్ نع నిపీయు సురె 剪 నితశయం స్వయము దేతి పునర్నవమార్ణవమ్ 8_Q చ స. á హాలహలద్వయంబు గల శాంబుధిఁ బు విసేల పాండుర སྨལ་ལྡུ༠༠༠༠ డ నందో`క్ష విపుం బొగాక వేలుపు మింగె నెందులో వేలుపులోలిమై నానుభవించిన రెండవయోవిషంబు ని ర్మూలము గాక యున్నయది ముష్టియ ! పాంధుల పాపమెట్టిదో _S) S. శ్లో యూజ చవూ నజస వూరి న స నృతైః పూరణాయ బదజన్మనయస్య తేనిభూమి రతిభావ వతీయం నదు మైర్నగికి భిర్న సముదైః

  • ూూ పం, స.

ఉ. దానక భౌక లా పసముదంచితి సారి వివేక సంపదన్ మానిత యాచమాన జననూనసవృత్త్యభిపూర్తి బుద్ధి యె వ్వానికి లేదో"కింతయును వాఁడో"క యుండు భరంబుఛాతికిం గానలుగావు శైలములుగావు పయోధులుగారు భారముల్ 3 ఆ శ్లో భూ యోర్ధమేనం యదిమాం త్వమార్థత దాపదావాలభసే మఫS*నః సతీ వత్తే శ్రీవ)మి మంతుమంతుమంతః పరం వజిణి మార్జి తాస్మి పు. స. చ. తన హృదయాధి నాయకుని దక్క-గఁ దక్కొ-రు సన్నుతింపఁగా వినుట పతివ్సతంబునకు విగ}హ మిట్టిది ధర్మ శాస్త్ర তసన యటుగాన నోదివిజ శ్రంభళి యింకిట పట్టి నీకు మి" యనిమిష రాజు పాదముల యూనసు విూ వులకి యేమి పల్కి_నకొ ఆ3. నైషధములోని మఱికొన్ని పద్యములు:చ. ఆటుదగు నే సురేశ్వరుని యంతిటివాఁ డఖలాప్సరోంగనా విబుఁ డొక మర్త్యభామినికి వేడుక సేయుచు నున్నవాఁడు వి