పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/176

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

: కేవలం పాణి వధోవధోమవుత్వ stra تظاسیس చ. ఎఱుఁగ వె సె వు 守=○5socさ 3c法もDボ Daeo °・女。 -ు Cత : వుఱుదు నె సిన్ను విశాజమాన్యుఁడ בSסרב לאי כ శంచి ●○Q

- بيده *J

వ త్ర సుఖ ని దఁ బొందితి వ్పణ్ణామతి నెత్తి షా ుగా లె ను నO & .चै فرهنگي ങ്ക* تھی۔ بسے జెఱుపదలంతు కే ఫువులు చిత్తమునన్ **、*・ラ 52)は3ェ5 ○eう శ్లో కుసుమాని యదిస్మ శేషవో నతువ జం వివ్వజావిత్ హృదయం యద మూముహన్న మూర్మమయ శ్చాతితె ونة معه EC أقة جون كجم. ده ఉ! మోహము దాహమున్ ముదికి మూడ్స్ను 1 న వి వాయు డె సం చేహము నిూన కేతనుని దివ్యశంబులు కూవు శాయిలో యూహయొస్పగాఁ విడుగులో కలిశంబులొ చుట్ల బారతీ వాహకులావతంస! విమ వల్లి సముద్బవముల్ సూనముల్ _○き5。 ఖో ను ద్రాంత సంభోగ ని తాంత తృ వేన నై మధే జా వ్వమి దం rv^ િ 2 سیاسیاش نسبی- ع: నిగా ద్వమ్ ఆషాంపి, నృస్తాయన వారిధా రాస్వాదస్సుగం? స్పది తే తుమ్డా రాi ^ 3 తృ స. ఉ! నాగతి విన్నవించుట యనము సుమ్ము ్సజ- వరోధ సం భోగని తాంతి తెృపుఁడగు భూపతికిన్ సలిలంబు దప్పివోఁ దాగిన వారి కింపగు వె తన్పను దియ్యదనంబు 2ూసనా పాూ గము గల్లెనేని విహగోత్రి మ! నిర్మలవారిపూరిమల్ 9ల