పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/178

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5–43, *; నా భుఁ డు 16 ° స్పుు బహురత్నభూషణ విభూపే తు లయ్వెడు ででさママに至き下 § مسیحی గటకు రమారకూటకటక్షంబు రుచించునో కాక్ష యొక్కెడ కౌ ఆర ඡී. පයිෆ් బరోపకార పరులై చరియించిన యట్టి さroと3き యూదులఁ బోలనై తి స్పు డక -ట డ్రైవతకార సిద్ది వి ہنمعہ கக் கக 2, めて釜 చ్చేదము నొం చె నే సెు యుని చెప్పదు నింక నవు_క్త్వప 2 క్తి కు حلافـــ న్మాదులు సంఘటింపఁగ సమస్త లె మెంనును గ్రాయబారముల్. +3 శా ఆదై త్వాంతకు వక్ష మన్ గృహము శూన్య డ్వైక దోషస్ఫుటా ساسانه ۹ دم $. 岛, సదన్మర -టకిట జాతకృతక శ్లేశాత్తి పతీ భవ క్రౌదృజీషి. క్కల కౌసలా గ్ధరణ రి త్న స్పూకి గాఁ బాసి యూ 豪 گسساسیس نگساس க; పదం బొప్పవిసించు శి' యొుతని గ్రాహమధ్వ సౌధస్టలిన్. ఆ>. rv', § ←Ꭾ చ. వెలయఁగఁ బంచ నైషధి విభేదము నేర్పఆుషంగ లేక యా కులత వహించి యిట్టితతిఁ గూగారి బు నెచ్చెలి యొద్దనుండినన్ దెలియఁగఁ జూచి చెప్పను గదేయని డెందమునం దలంచె నిం పలర న రాళ్లకేశి యము రాలయ హేగావువు రాళ పుంగవున్. ఆ >. వ్గా చేశ్చాం గా వజ్ర వున్ విరించి దిఖల క్రీపుంససంయోజనా భ్యాస హెడ్డి కాశ మొంద ー& వియ్యంబైన సEసర్గ ఏు ట్రా సం నార్చు) o థి పగా "రుష మిథొ హదయ పేమముల్ గొr :ميمسي పో "స్చెం గా వలయున్ వు గంగు హృదయోంభోజంబులన్వీరికిన్ 。*三一 す ఉన్దశీతాన్న కబళంబు లాక్ష డు సూ-సc బవలోగా రాతియొు యొడఁగూడ నవస - ను:ు బాని కుత్తర మొకల తాతన్వి యిచ్చె నధరబింబంబు విరిచి సంధ్యాగమమని, వు. వినుండీ నాదు ప్రతిజ్ఞ వేల్పులు జగద్విఖ్యాత చారిత) ייסת తని నేఁ బుద నెద్ది యేని నొకరంధం బబ్బెగుంగాక యే C3 Q རྩིགས་