పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/168

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

శీ నా భుఁ డు 15.3 సేయఁబు -ంను కొనరాదు. సశా న్వేషణతత్పిగండ నై పె ము వ్రుగు ده سیاسمین اساسنامه عبر

  • 嗜 馨 خيو * &జ مي చరి, త్రకారులయందు విశ్లేష గౌర ఎముంచుచు వారిఖో భిన్నా

వాయ్కుడ నె సొయభిపాయములని ట వ్య ミ さ*○○きる。 شیسمسیه ۵۹ 4 سد سیستم يصطيط: -క కాల విగ్రయ:ము నల నా బమ్మెర పోతనామూడు ది చకి గ మ్స &ᏉᏯ سية S నకుఁ గలిగిన ఫలితిములను భోతన చ5 తేమన వి వుంచె వు శి°నా - به పsడు గ్ర చిం-చి న గంధములను గూర్చి యు నాతవి చాటువులవు ^ూ+రి యుని శ్రీ ని Q చుక్త వాసెదము. سهية" ు ని కి వి శౌ గిల్క్స్ 2 వాట : ബ ジ ੋਂਦ 'పండితుఁడు కి వి కాఁజాల” డమిలోకోక్తి నాథునిపట్ల వి_ పదు. త5 - వ్యాకణములయం దపార పాండిత్వము Xふつむさ oు తెర డు లె న పాండిత్యమును డాను సంపాదించిన లోకజ్ఞానమును నా ధిక విత్వమున కుప యోగించి కృతకృత్యుఁ డయ్యెను. X○7ヤマe) ェrsö下至マ。 నచ్చట చ్చట సుడులు మెలికెలు నెగుడు దిగుడు లుండు -سسسهم వేవెూ కాని యూత్రా ది క్షవి లైకాలహరి కట్టిచిరోధములు లేక యెుక్క రీతిగాఁ బవహించుచుండును. ఎంతదుష్కర వాసముతో నారంభించినను, యతిప్రాసలకొఆ కర్గము లేచిపదములను దెచ్చిపెట్టక యొక్క-ధాటిగాఁ ! 粵 బద్యములను వాయుసొంపీ తనికిఁ గుదిరిన కవికిని గుదుర లేదు. ఇతని కవిత్వము సంస్కృత పదబహుళమైనను మృగువై మనోహరముగా سته سسQ నుండును. శేృంగారరస వర్ణనమునం దీతని కల్గిరుచి మెండు. ఈతని గంథములయందు లోకోక్తుల నెన్నిటినో సందర్భానుసారముగఁ జేర్చి తనకవి తాకన్య నాంధాలంకార భూషితగా నొనర్చినాఁడు. శ్రీనాథునికవిత్వము కథినమైనదని కొంద ఆందురు. ఆకాఠిన్య ముకూడ, చింతలపూడి యెల్లయక వి రాధామాధవకృత్యాదిని: శా. సూనాస్రుపమ దామదస్ఫురిత వక్షోజాతకాఠిన్యమున్ బూనంజాలువచోవిలాసముల నేర్పుల్ సూపి కర్ణాటక