పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/169

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

160 ఆ 0 ధ) కె వి తి రంగ డి క్మానా క్లేం దు సభన్ గవిశ్వవిజయోత్సాహంబు గైకొన్న వూ శ్రీనాథున్ X వినాగ్ర భౌముఁ గొలుతున్ సే వాంజలుల్ గీట్కా నె న్. もう、 なで妄3Qたボに జెప్పినట్లాహ్లాద జనక మే 3ను గును. -: శ్రీ నా ని • 5 : :ు లు: =ణా టు వ్లు లు : ృ గారి నైప:ు:– శినా సంకు రచించిన గంథముల గా విశేష పఖ్యాతి గాంచి సది నె పు ము. ఎ సి మీ ధౌ శ్వాసములుగల fאכxסרס ? مساله - یمیایی خل- & _ == مہمg اهمی యత్తమ కావ్యమును బెదకోమటి వేనూ రెకడ మం తియైన మామిడి یضمبنی* دsم} تالیسیسہ సింగరామాత్యున కంకిత మొనర్చెను. సంస్కృతి మున శీహరుడు

  • éジ S- વગరచించిన నై ప ధ కావ్వ బునె కది మా ధీకరణవాయి శిహష్టఁడు

حدين ;2 سسٹ؟ కాశ్మీరదేశికు బాహ్మణు: ఎ, చింతామణీ వుం తో పాసుఁడు దవు యంతీ స్వయంవరానంతిని మొన సరస్వతీదేవి చింతామణీ మహమం తి మును నలమహ గాజున ష పదేశించుచుఁ గొంత కాలమునకుఁ బిమ్మట జింతామణీ మం. తపు బావమున, గాశ్మి దేశమందు సుస్వతీపీఠమున జన్మించెడు శీ హిగ్డు డను బాహ్మణుని చె సేకీర్తిపపంచమి న విశేష عابِ مv سلام جہا۔ <?337Υ "ζ బకాశించునని యూ తిచ్చినట్లు శిహద్ద వు సశక కు చెప్పిని rwr్స ગષ્ટ * విషయమును, శ్రీగా కపి మస్థా శ్వాసమున గంథస్థయి. プエ3窓b యున్నాఁడు సంస్కృతి మునా నిది మిగుల కఠినమైన కావ్యము 'నై మ ధమ్ విద్వ డౌషధమ్” అని పండితులనుచుందురు. శీ హర్జుఁడు మొదటరచియించిన నైషధ మొు విద్వాంసుల కర్థముకాకపోగా నాతఁ డద్దానిని జించివే చి వుజ5ల రచియించెననియు, నదియు లోకమున కుపయోగింపక పోవుటచే వుఆలరచియించెననియు నిక్లే పలు మా ఆులు \ంఖమును చేయుచు వచ్చినను విద్వార్డుల బ్లానిం జ గువ సాధ్యము 8) Փ C) కాక షో c గా నంతట శిహునితల్లి పెత్తేలికై పిండిని ఢాక ముగా వండి పెట్టచు, 2ు చ్సలపాదుకింద, బండుకొనుటకు శయ్య నేర ్సఆు చుచు నాలు వదిరోజులిట్లు చేయఁగా శ్రీహర్షునకు బుద్ధిమాంద్యము జనించెననియు,