పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/167

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

1 5 8 تعيخ O 소 چی ۹ o که وی دهک ز ○ご _9.

  • నాఁటి కాస్గో క్షు జన్మించియుండఁడు. తొమ్మిదవ తరము

会ご一 玄 さ。 సశ్చయి చి ఇవు ఆనాఁటి క్గా త్ర్చక్తి 9ం సంవత్సరముల వయస్సు డును. 7గాని, శినాథుని గౌక వించుటకుఁ దగిన వయసులో నుండఁడు. శీచిలుకూరి వీరభ ద రావుగారు, ఆంధ్రులచరితము 93.9 పుటలో శీనాథుడు మొదటి దేవరాయని ముత్యాల శాలలో స్వర్ణా పేక వును గాంచియుం డెనని వాసియున్నాు. మొదటి దేవరాయల గ్రాల వుల్ర* రెడవ స్వజ్ఞకు :3لا- واجد لاکتی . دکن ع యేండ్లు లోప యిన వయసులో నుండును. కావున శనాభుఁడు చూచినది, రెండవ సక్వజ్ఞనిగాదు. మొదటి యూeవ్ర్చ నే కాశీఖండ గద్యమునఁ గవిసార (భౌమ బిగుద మొండి తక్కిన వాని లో లేక పోవుటయే కనా కాభిషేక కాలనిర్ణయ యినఁ బండితులలో భి.్న భిపాయము గలుటకు కారణ మొనది. శీ, వీరేశలింగిమ పంతుల గా గ్రీ * ノ KT) مسيحيحة سامسسته గద్యలను లెక్ష _సేయక యూకాలము ౧39> అని నిర్ణయించిరి. ముదిత గంథములనుబట్టి శ్రీనాథునిగద్యల సీక్రిందనిచ్చుచున్నాఁడను. "సకలవిద్యాసనాథ శీనాధ ధ ” నైషధము. ‘వినయవిధేయు శ్రీనాథ నామ ధేయ" హగి విలాసము". “సుకవిజనవిధేయ శీనాథ నామధేయః ? భీమేశ్వర పురాణము ○ー3 ఆశ్వాసములు సుకవిజనవిధేయు సకలవిద్యాసనాథ భీమేశ్వరపురాణము معسكح శీనాథనామ ధేయ ఆశ్వాసములు సుకవిజన విధేయ, కవినార్వభౌమ కాశీఖండము శ్రీనాథనామ ధేయ” ; § so స కలవిద్యాసనాథ శ్రీనాథనామ ధేయ” శివరాత్రివూహాతము ఈగద్యలలో శ్రీనాథునికవిత్వముకొంతయు విలేఖకుల కవి త్వెముకొంతయు, ముదాపకుల కవిత్వముకొంతయుఁ జేరియున్నట్లు కాన్పించుచున్నది. కావున సీగద్యలనుబట్టి విషయమును నిర్ధారణ