పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/166

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

57 ; నా ఫేు: :ు )8 | لا يُسة అని పద్వము ను దాహరించుచు 'ఆn ధక వుల చరి తము بچه-حه

్సలలో వాసిన వాక్షములను బట్రీ విశేశ ర క్ష

ہے=ع۹۔ 免> ડેરી § / میی బమ్మెర పోతనామాత్యుఁడును శినాథుఁడును సమకాలిక •చి వాకి مسخ هم میسی بسطة يعني

", په بيه ي :"مذ يع كنيه tai, :5 سه می ت యఖీ పాయమైనట్లు స్పష్టమగుచున్నది. మొ ముమీూఁద విపE حلام يكن ة

మువ్వురును బరస్పర విరుద్దములైన వాక్యములను వాసి వీ ప్న :ు మిమి సంశియ వాహ్యిముగా నిర్ణయింపక పోయి. గవ్రా த * ○ స శ్ర్కా_* మును 7గాంచినాఁడని ఫ్రెలిసికొంటిమి. అప్పడాతఁడు కర్ణాట దేశవుని న నేక స్తలములను దర్శించినాఁ • . ... రాజమహేం ద వర مپنجع۔ مينا మొన వేమపీం భదా రెడ్ల యాస్థానకవితాపడము దొరకు వజ్రకు సీతఁ త్రిగినా డు. త్ర్యసం నార ముందు రాచకొండ * రాజు మేలు 经 చుండిన స్వజ్ఞసింగభూపతినిగూడ సీతి:ు సందర్శించిగాను” అని

వాసియున్నారు కీ. . 5 32 నాటికే రెడ్డికాజ్యము చిక్కులలో ع تسمیه నున్నది. ౧ర32. తిరువాత రాజమహేందవరపు రెడ్డి కాజుల శాసన る ములు ^ ని \ుట లేదు. ౧ర 3 : ప్రాంతమునఁ గనకాభి పేక మొుం ఈ్చ لم يجنبي నచో శినాథుఁు కర్ణాటక దేశమును దిగిని దెప్పడు ? సర్వసింగ భూపాలు విఁజూచిన దెప్ప ఇు శీ భీమఖండ రచన మెప్పడు ! కాశీఖండ కృతి సమర్పణ మెప్పడు శీ ఈ పశ్నలకు సమాధానము లాలోచించు కొనినచో శీశాస్తులు వారి కాలనిర్ణయము పొరపాటును లోనైనదని ప్పకి తప్పదు శిష్ శేశలింగమపంతులుగారు క్షీ శ. ౧ర9) ప్రాంతమున రెnడవ దేవరాయలసభలోఁ గనకాభి పేకము జరిగెననియు, నా కాలము ననే పదియ వ తరము వాఁడగు రెండవ సర్వజ్ఞ సింగము పభువుండె నానియుఁ దలంచినారు. ఈసక్వజ్ఞఁడు పదియవ తరము వాఁ డందు మేని,