పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/160

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

8) నా ఫుఁ డు 151 "ry مسم. * مهم నున్నాడు. కొcడ విటి "క్తి-రాజుల -ూఢావమున నష్టోత"గ క్షము な* $ *) నంకు చునా °్నఁడు. 8"E PR ) ము: సి పక్వము" ను ప వe్స్చ: యు "* : షా: క్ష : ములో లేఁ్సు. తన సాండిత్వెమును జూ యుచి గౌ" ఎము న ద ు を) వలయువ ఎు నూహ్య దేవ రాయలవు కర్మించి నాకు. ఈ పడNము بسته చెప్పిన కాలము కే. శ. ~ 5_g> పా : మొ యుండునని వాయ బి י"אילי سیاسته -- --سسها పాయము. ఆ క్ష టికిఁ గొండి బ్రీ గా జల లో- కె.యము లేగు. 芯 سسا ي" در יה. جهت تحت _ S asشیవు హెం దవS :ు క్ష యూ : Sదువు ఆ o: క్లేవు. ఆ 43 కాలము గో

  • { - سال ۹

య:ు స పె వుంచి గాని కి స్థాటకమున కేఁగియుం:ువు, పెపికోమటి భూపాలు నాకును మొదటి దేవ గ్రాయశిక్షును వివాద మున్న కన్పడదు. "గైO డవ రారు ఆ సిు కొండవీటి రాజ్యమును గర్ణాటకములో }గలుప వలయునను నాస కలదు. ఆ కాగణమున రో మఱి యేకాe Eaముననో శ్రీనాథున కచ్చల నుచితసత్కారము లభింప లేదు. ఈ రాయల కడ ప్పడు డిండివుఁ డుండియుడను కవిన్వాభౌమ బిరుదము రెండవ దేవరాయల తాతగా రిచ్చినదే మై నను, నాతని యాస్థాన పండితులను జయించినగాథతో సంబంధించిన దగుటచేతను నాతని యాశ్రయమునో యను గ్రహము నో rg చ్చిన వాఁ డగుట నలనను అది వఆకుఁ దనకుస్న రూ శయముపోయి చిక్కులలోనుం డుట మూలమునను వెనుక టిబిరుదులను దలపెట్టక శీనాథుఁడప్పడా పద్యమును జెప్పియుండును. ఆచ్చటి పరిస్థితులను బట్టి తన "కాతవి యూస్థానమున స్థిరమైన యాశ్రయము లభించునను నమ్మకము లేదు. కావున నే ' తెనుంగుభూమి కసమూనగతిన్ గొనిపోవువాఁడనై' యని చెప్పియున్నాడు. ఆ కాలమున సంస్కృత కావ్యరచనమునందే కవులకును బండీ తులకును నెక్కు-వ యభిలావముండెడిది. ప్రోలయ వేమారెడ్డి