పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/161

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

152 ఆ 0 ధ కవి త ర ం గి ? ででを233いる 「売*xcこ“○ S塗に ఫ్రోత్సాహము లంచి నను దకు వాత్రి శాశి G - با ప°పవులు సంస్కృతముకం దే యొక్క-వ యభిమానము ను గనుషఆు پاپ% చుచు వచ్చి. అనవో కాకెడ్డి యొక్షను, నన వేమారెడ్డి యొద్దను పకాశ

  1. (ධි মেক্স భా - శ్రీ యొూ, త్రి కా* చ నా వా య్యకు వెుదలగు సంస్కృత పండితు * లుండిరి. పెదకోమటిరెడ్డి మొదలగు వారి సంస్కృతౌభిమానమును

గూకి పె వ వాశి యే యుంజి పె xcప దేశ పరిపాల కులగు గ్రెడ్డి a' Ç محسیصمم ممباسہ بیانی" • పభువులకే యి ఎప్ప డికగట ప°భువులమూట చెప్ప వేల ? సnX వున • శజులు ఒక్క-తెలుగు కావము నె నవు కృతిపొందిన జాడ 2. سسسسسة § స్పడ లేను. నా-ఛువ తుళువ రాజులు కన్తా బక రాజ్యమును ూలింప سة నారంభించిన దాది గఁ దెలు గును మంచిది నములు నచ్చినవి. శీకృష్ణ జేవరాయల కాలములోఁ దెలుఁగు బౌషా వధూ ట్రి యత్యు చ్ఛదశ నొంది పకాశి リ)さö。 శి నా భుస కుఁ దెలుఁగు కౌ వ్వర చ నమున 0 దభిలాష మొండి". 2. છે

క్ష రాకు మునఁ దెలుఁగు సెకు బొత్సాహ ముండదనియు, నెట్లయిన ఁ Fo దెలుఁగు దేశమున కే పోయి వుకి యేప్సభువునైన నాశ్రయింప వలసి యుండుననియో.6 గూడ నా తెఁ డెఱి. గియుండును. అందు చేఁగూడ ‘' తెనుంగు భూమి" కని చెప్పియుండు యి. ఇక నొక్క నూట. కనకాభి షేకమును సోరి శినాథుఁ డీ కింది పద్యమును పభు వుపైఁ జెప్పెనని శృంగా శీనాథమున ను దాహంచి యున్నారు. 'చ. జననాథోత్తమ ! దేవ రాయనృపతీ ! చక్రీశ ! శ్రీవత్సలాం ఛనసంకాశ మహాపభావ ! హరిద కాదక ! నా బోఁటికిన్ గు నృపస్తోత్ర సముద్భవంబయిన వాషంబు భాంతింబుగాc గనక స్నానము చేసి కాక పొగడంగా శక్యమే "దేవగన్. ** పద్యములోఁ బభువును “దేవరాయ నృపతీ' యనిసంబో ధీంచినాఁడు. నిజముగాఁ బౌఢ దేవరాయలే కనకాభి పేకమును చేసి యున్న యెడల నీపద్యములో ‘పౌఢరాయనృపతీ' యని సంబో