పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/158

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5–38 శీ నా పఁ డు 143 పదము లస్ యు లం: తే: వి యొక్క-పక్యమును మోతిము పూ కః శాస్తులు గారు * బుషద్వ మణిమ3జలోఁ బకటించి యున్పా రు • છે. متعمد Sగా న వాఁచిన వులిపుడు ఎు ఆలింగసము: కు マSCöードに ੇ ༽ར་ ليدي٦ మొలవంగ గన్నులు వెూడ్చుకొనును §. అట్టి బాలంతి కీడ న నువు పఱుప నేర్పుగల్గునె పరులకు వీక కాక గాజపరమేశ ' రాజాధి రాజవిభవ ! కణోపేంద్ర ! పౌశ నాయక్షితీంద ! ఈపద్యము లన్ని యుఁ శాస్త్ర; దేవరాయలపైఁ జెప్పిన మూట వాస్తవమే కావచ్చును అయిన సేతఁడు కనకాభి షేకమును గావించె నని చెప్పటయెట్ల ఆదినఆకు మొదటి దేవరాయల వలనఁ గవిసార్వ భౌమిబిరుద మందియున్న యెడల నావిషయ మీూపద్యములలో నేల చెప్పియుండకు ? ఆనునది యొకయాక్షేపణము. దీనికి సమాధానము శృంగార శీనాథముననే యున్నది. ('అయ్యా ! వీూరు రెడ్డిరాజులయాస్థానమున విద్యాధికారిగా నుంటిరిగదా ! మీూబిరుదు లేమి తెలుపగ్రెతిరే” యని మువుకవి యడిగెను) అప్పడు శీనాథుఁ డీకింది పద్యమును జెప్పెనఁట !