పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/157

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

148 ఆ 0 ధి) కవి త ర 0 గి ā 説 పంపా మ్రియూ పాక్షి (ు పayజలూ జూటికా

  • کعبہ "איר ברשת کمی ش“ م۔ ’’مرو 峰 కగ్వథ పసవ ਾਰ భ్యములకు తుంగభ దాసము తైంగి ప్ చీఫుటా

- تأسسد $. ജും" هي గంభిక ఘువు ఘు వూరoభములకు $ ليبر & を エマかう なす○ミ5 S さを、マーやCご5ご దా క్రౌ ల తె" స్థల సబక ములకు కి వ్రాట కామినీ కై గ్ల హటక త్ని fo £o -- శ్రాటంక యు \ ధాళ ధ్ధ భ్చ నులకు నిర్నిబం నిబ: ధ మై నెనయు కి వితి తెలుఁగునను సంస్కృతంబునఁ 23 ২১৭ ত শু6 گسی-اపౌన్లచే వేం ద రాయ భూ వాల వర్తని بیخ సమ్మఖంబున దయ జూ:ు ముమ్మసుకవి t పౌఢరాయలదర్శనము ずやぎさずに六マc や-sき、○○ శీనాధపడీ Šoð పద్యమును వాసి పభువున కంపె నఁట ! డంబు సూపి ధరాతలంబుపై که ۰-۶۲ نکته 3 ع కవి విూఁదఁగాని నాకన చ వేుయ దు స్పయోగంబుల దొర కొని చెప్పెను 熱 కవిశిరస్సునఁగాది で下exoマreには3 సంగీతసాహిత్యసక సవిద్యల నేర్చు కవులతొమ్ములు గాని కాల్చివిడువ చదివి చెప్పఁగ నేర్చి సభయందు విలసిల్లు కవినోరు గాని వక్క-లుగఁ దన్న దంటకవులకు బలువై నయింటిమగఁడఁ గవుల వాదంబు విన వేడ్కఁగల్లెనేని నాన్నుఁ బిలిపింపు మాస్థానసన్నిధికిని లక్షణోపేంద్ర ! పౌఢరాయతీంద్ర i