పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/154

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5–37 శీ నా ధుఁ డు 145 نجيس వు నము విశ్వసింపవచ్చును. ఈ పస్తావన మా సౌధిస్ క్మాణమునకు సమినాపకాలమున జరిగియుండునుగాని ముప్పదిసంవత్సరములకుఁ బివ్రుట బాధవిర్మాతగతించిన వెనుక జ°గియుండదు. దీనినిబట్టి శ్రీనాథుఁడు మొదటి దేవ రాయల సభలో నే క్రీ. శ. ౧ళంూ , పాంతమున నీ సౌధ వృత్తెస్తాంతమును జెప్పియుండునని తల oచుట సముcడ సము . معمrmeجم=

  • * * است.

○ た 、Qc ex S Q にー చైననుదహరించిన ‘ మీనాకటంకాల దీర్ధమాడించితి" యును పద్యములోని “బగులగొట్టించి తుగ్మటవి వాద స్ట్రాడి గౌడ డిండిమభట్టు కంచుకక్క-' యను పాడవు 3 దలి డి డిమభ్మన్వలో 「琵g)窓、S"さにXき)A నచో, శ్రీనాథుఁ డే దేవరాయలను దర్శించెనో సులభముగాఁ దేలి యును, డిండివు మొక వాద్యవిశేషము. దానివిగలిగి యుండు వాఁడు డిండి ముఁగు అనఁగా డిండీవు బియదమును సంపాదించిన పండితుఁడు • రాజసభ కేఁగునపు డా తినికి ముందజ నీ వాద్యమును వాయించుచుO దురు ఈ డిండివు బిరుద మును వహించిన వారు నల్వురున్నారు. ඹ්පී చా" తమి)ను వీగ థముల విబఁజెప్పి విసువు జనింపఁ జేయ యి. ఆక్రధనముంతియు స వస గ మునుగాదు ఆ డిండీముల గొ* మొదటి, మూడవ, నాల్గనడిండిములు శ్రీనాథునికాలమువారు でで33)3○o で3O డవ డిండిముఁడే శీనాథుని చే నోడింప బడిన వాఁడనియు నందఱు నంగీకరించుచున్నారు. ఈ విషయముని భిన్నాభి; పాయము లేదు. కాని örsでに)あ、3 డిండిమభట్టారకుఁ (ఇ)ని పే రగుణగిరినాఖుఁడు) డేకాల మున నెవరియాస్థానమున నున్న వాఁడను నదియే తేల్చవలసిన విషయము. రెండవ దేవరాయల కాలమున నున్న వాఁడని యందఆు నంగీకరించిరి. అందు భిన్నాభిప్రాయము లేదు. శీవీ శేశలింగము పంతులుగాయాను వీరభద్రరావుగారును నీ రెండవడిండిమభట్టు మొదటి దేవరాయల కాలమునఁగూడనుండవచ్చునను నభిపాయమును వెలిబుచ్చియున్నారు. శీ ప్రభాకరశాస్తు)లుగారు శృంగార శ్రీనాథమునఁ బ్రథమ దేవరా