పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/155

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

146 ఆ 0 ధ శ వి తి ర 0 గి ? యల కాలమున పే రెండవడి 3డివు భమ్తున్నాఁడని స్పష్టముగా జెప్పక 驾] 姿。 F, t_ ככל ל: so S పో '- 2ー డు さ Sు السيسبلا さ F恐ァーマァママポ○3% పహసనమున భ సితవాక్య 8) * --> 3 వు గాను వ్న “దీర్ఘాయు వ కా యేూడ తు వసువు చక మాచండి ఢా : క్షకెన్" ) అమి వాక్యయి ను నా హBంచి, యినా దేవ రాయలు , సౌః దేవ కాయలయి య.3ు నని యూహించి. కాని యితఁజు మొదటి దేవరాయలు కాడ చెప్పలేగ. است. ..: మొదటి దేవ రాయలు , కే. శ. ౧రం ఇ మొదలు ౧ర ౧ 3 నజ్రకు بسته s రాజ్యము చేసిన వాఁడు. ఇతినికి రెండవ దేవ వాయలు మనుముఁ డైనను #) 3. ౧5_9_9 మొడలు ౧ 5 ర 2 నజకు రాజ్సను చేసెను. $Toద బ్రు ○ご'○ミー సంవత్సర మి"తని రాజ్య ప్రారంభ వత్సమని చెప్పియున్నారు. ఆరుణగిరినాథుడు ముప్పది సంవత్సె ములు వన పాండిత్యమును బకటించెనది యనుకొనివచో నాతడీ యిరువురు దేవ రాయల కాల ములోను గూడ నున్నాడనియు, ౧ర CE వ సంవత్సర పాంతమున మొదటి డేవ రాయల యాస్థా మునఁ బవేశించి ౧రరం పా తము వఆకును రెండవ దేవ రాయల యాస్థానమున నున్నాడని యుఁ జెప్పి నచో* నంజు విరుద్ధమేమియు లేదు. ম্ব". . ১ে_9===_ * సంనత్స" మిన నిన వేవు మహీపాలు విచే సగహారము ను బడసిన పెద్ది యజ్వయను పండితుఁ3ు ఆ యన వేవు మహీపాలునియన్న మనుమడైన పెదకోమటి వేమారెడ్డిచే శా. శ. ౧39Eవ సంవత్సరమున వేఱ"క యగహారమును బగ్సహించెనని శాసనాధారమునఁ బై నవాసియుంటిని, పెద్దియజ్వవంటివాఁడే యినాడీc డిముఁ డనుకొనినచో మొదటి దేవ రాయల కాలమున (3.5. ౧ 3 oూవ సంవత్సరమున శ్రీనాథుఁడు కనకాభిషేకము నొందెనని నిర్ణయిం చుటకు వునకీ డిండిముఁ డ ధ్యంతర మును గలుగఁ జేయఁడు. -: పౌఢశము మొదటి దేవరాయలకు లేదా ! :మొదటి దేవరాయలను దేవరాయలని మూతమే యందు రనియు రెండవ దేవరాయలను, దేవ రాయలు, పౌఢరాయలు, పౌఢ